logo yeni

calisanlar2 copy

4/C PERSONELİN SENDİKA ÜYESİ OLMASI

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 12.3.2010 tarihli ve E:2009/6244, K:2010/1374 sayılı Kararı. 

Özeti : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C. maddesi kapsamında görev yapan geçici personelin sendika üyesi olamayacağına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sağlık Bakanlığı

            Karşı Taraf        :  Türk Sağlık-Sen

            Vekili               :  Av. …

            İsteğin Özeti    : İzmir … Devlet Hastanesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C. maddesi kapsamında görev yapan geçici personelin sendika üyesi olamayacağına ilişkin 12.11.2008 tarihli işlemin; 4688 sayılı Yasa'nın "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde, hangi kamu görevlilerinin bu Yasa kapsamında olduğunun açıkça belirtildiği; 657 sayılı Yasa'nın 4. maddesindeki işçiler dışında kalan memur, sözleşmeli personel ve geçici personelin  4688 sayılı Yasa kapsamında olduğunun tartışmasız olduğu; 4688 sayılı Yasa'nın 3. maddesinde, kamu görevlisinin, "Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık ve deneme sürelerini tamamlamış kamu görevlileri" olarak tanımlandığı; 4688 sayılı Yasa'nın kapsamına yönelik olarak işçi statüsünde bulunanlar dışında istisna getirilmediği; işçi olarak çalışmayan ve geçici personel statüsünde bulunan personelin 4688 sayılı Yasa kapsamında kamu görevlisi olduğu açık olup, geçici personelin sendika üyesi olamayacağına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce verilen 17.6.2009 günlü, E:2009/72, K:2009/800 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : M. Emin Kaçar

            Düşüncesi        : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı: Mehmet Akkaya

            Düşüncesi        : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce verilen 17.6.2009 günlü, E:2009/72, K:2009/800 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, artan 5.-TL posta pulu ücretinin isteği halinde davalıya iadesine, 12.3.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.