logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLUKTAN ÇIKARMAYI GEREKTİRMEYEN FİİLLER İŞLEYEN 4/C PERSONELİN DURUMU

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Özeti : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (4/C) maddesi kapsamında "geçici personel" olarak istihdam edilen kamu görevlisi hakkında 657 sayılı Kanun'un doğrudan uygulanma olanağı bulunmadığı, ancak bu hükümlerin referans norm olarak alınmasına hukuken bir engel bulunmadığı, bu kapsamda, davacıya isnat edilen fiilin, 657 sayılı Kanun'un 125‘inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde sayılan ve devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer almaması nedeniyle sözleşmesinin feshedilemeyeceği hakkında.

Danıştay 12.Dairesinin 18.02.2015 tarihli ve Esas: 2014/7526, Karar: 2015/454 sayılı kararı.

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı) : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Vekili     :              Hukuk Müşaviri ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili     :              Av. ...

İstemin Özeti : Danıştay Onikinci Dairesinin 16.04.2014 tarihli ve E:2013/3112, K:2014/2759 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özet : Düzeltilmesi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : 

Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında görev yapan davacının hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin 30.06.2011 tarihli ve 807 sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının soruşturmaya konu olumsuz tutum ve davranışı nedeniyle disiplin cezası alması karşısında, idareye tanınan takdir yetkisinin sözleşmenin feshi yolunda kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay Onikinci Dairesi'nin 16.04.2014 günlü, E:2013/3112, K:2014/2759 sayılı kararıyla, davacıya isnat edilen fiilin içerik ve gerçeklik bakımından çalışma huzurunu bozacak nitelikte bulunmadığı, kurumun çalışma huzurunun bozulmuş olduğu kabul edilse bile bu durumun davacı ile ilişkilendirilmesinin fiili gerçekliğe uygun düşmediği, zira davacının amirinin kendisine bir takım gayri ahlaki sözler sarfederek sözlü tacizde bulunduğu yolundaki beyanları dışında diğer bazı çalışanlar tarafından da başka iddialara ifadelerinde yer verildiği, bunlar dışında görevlendirmelerde adil davranılmadığı yönünden de inceleme yürütüldüğünün anlaşıldığı, davacının almış olduğu disiplin cezasına konu fiilin niteliği irdelenmeksizin sözleşmenin sona erdirilmesinin hukuka uygun olmadığı, öte yandan; en ağır disiplin cezası olan Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiillerle kınama cezasını gerektiren fiiller arasında adil ve makul bir denge gözetilmeksizin her iki durumun da sözleşme feshi nedeni sayılmasının da hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle İdare mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Davalı idare, karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemiz kararının kaldırılarak İdare mahkemesi kararının onanmasına karar verilmesini istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun birinci maddesinin ilk iki fıkrasında; bu Kanunun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanacağı, sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş; 4/C maddesinde de geçici personel; "bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." şeklinde tanımlanmıştır.

Görüldüğü üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ile geçici personelin, memurlardan farklı olarak, bir yıldan az süreli sözleşme ile istihdam edilen kamu hizmeti görevlisi olarak kabul edildiği, memuriyet statüsünden farklı bir statü olarak oluşturulduğu, istihdam koşulları yönünden idareye tanınan takdir yetkisi ölçüsünde, aynı hukuksal durumda olmadıkları memurlardan farklı düzenlemeler yapılmasının mümkün hale getirildiği, bu yetkinin ise sadece Bakanlar Kurulu'na ait olduğu anlaşılmaktadır.

Bu doğrultuda, memurlarla aynı işi yapsalar da 657 sayılı Kanun gereğince statüsü, çalıştırılma amacı, süresi, hakları ve yükümlülükleri Devlet memurlarından farklılık arzeden geçici personelin istihdam koşulları ile ilgili olarak, yine 657 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak her yıl yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarında, 657 sayılı Kanun'un memurlar için öngördüğü koşullardan farklı düzenlemelere gidilmiştir. Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi ile ilgili uyuşmazlıkların yargı mercilerince çözümünde, 657 sayılı Kanun'un memurlarla ilgili hükümleri doğrudan uygulama olanağı bulunmamaktadır. Bununla birlikte bu hükümlerin referans norm olarak alınmasına hukuken bir engel de bulunmamaktadır.

Bir başka ifadeyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan düzenlemelerin, anılan Kanun'un 4/D maddesi kapsamında çalışan işçiler için uygulanması mümkün olmamakla birlikte, Kanun'un 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel ile 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personel hakkında referans norm olarak uygulanabileceği açıktır.

Nitekim; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 17.06.2013 tarihli, YD İtiraz No: 2013/357 sayılı kararında; 657 sayılı Kanun hükümlerinin anılan Kanun'un 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel için doğrudan uygulanmasının söz konusu olamayacağı, ancak "referans norm" olarak dikkate alınabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu açıklamalar kapsamında dava konusu uyuşmazlık değerlendirildiğinde; davacıya isnat edilen fiillerin "referans norm" olarak dikkate alınabilecek olan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde sayılan ve Devlet memurluğundan çıkarılma cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde yer almadığı kanaatine varıldığından, davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı sebeplerden birinin varlığı ile mümkündür. Düzeltilmesi istenen karar kanun ve usule uygun olup, düzeltmeyi gerektiren bir sebep de bulunmadığından düzeltme isteminin reddine, kullanılmayan 10,25.- lira posta ücreti avansının istemi halinde davalı idareye iadesine, 18.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.