logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞMELİ SANATÇILARIN İSTİFA SONRASI ATANMASI

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Özeti : Daha önce adaylığını tamamlayarak asil kadroya sözleşmeli olarak atanan kamu görevlisinin, istifa ettikten sonra aynı unvanlı göreve tekrar atanması durumunda, yeniden adaylık statüsüne tabi tutulmasına gerek olmadığı hakkında.

Danıştay 12. Dairesinin 19/03/2015 tarihli ve E: 2012/8249, K: 2015/1232 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Vekili    : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Vekili    : Av. ...

İstemin Özeti : Mersin 1. İdare Mahkemesince verilen 15/03/2012 tarihli ve E:2011/680; K:2012/305 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Fatih Yıldırım

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün yapmış olduğu Koro Sanatçılığı sınavını kazanan davacının, stajyerliğinin kaldırılarak kadrosunun asli kadroya çevrilmesi yönündeki başvurusunun reddine ilişkin Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün 11.04.2011 tarihli ve 459/424 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının daha önce asli kadroda görev yaptığı Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünden istifa ettiği, dolayısıyla Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne açıktan atamasının yapıldığı ve 1309 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca stajyerlik süresini tamamlaması gerektiği mevzuat hükmü olduğundan bu yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun’un 7. maddesinde; "Devlet Konservatuvarı mezunları, stajyer kadrolarına göre idari sözleşmeye tabi olmaksızın Devlet Opera ve Balesine alınırlar. Bunlar bir yıl süre ile stajyer olarak çalıştırılırlar. Bu sürenin bitiminde teknik kurul tarafından sınava tabi tutularak başarı gösterenler kabiliyetlerine göre derecelere ayrılarak sanatkarlığa alınırlar ve idari sözleşmeye bağlanırlar. Sınav sonucunda başarı gösteremeyenler veya bunlardan teknik kurul kararı ile bir yıl daha staja tabi tutulmasına lüzum görülenler için ikinci yıl sonunda, yeniden yapılacak sınavda başarı sağlayamazlarsa görevden çıkarılırlar. Bunlardan mecburi hizmeti olanlar Milli Eğitim Bakanlığının uygun göreceği hizmetlerde çalıştırılırlar. Stajyerler, staj süresi içinde idari sözleşmeli sanatkarlara ait haklardan yararlanırlar ve yükümlülüklerden sorumlu olurlar." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 18.08.2008 tarihli Koro Sanatçısı sınavını kazarak, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde çalışmaya başladığı ve 22.12.2008 - 24.12.2009 tarihleri arasında stajını tamamlayarak asli sanatçı kadrosuna atandığı ve koro sanatçısı olarak görev yapmakta iken daha sonra bu görevinden istifa ederek 01.02.2011 tarihinde Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce açılan stajyer koro sanatçısı sınavını kazanarak göreve başladığı, 28.03.2011 tarihli dilekçe ile davalı kuruma başvurarak, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde stajını tamamladığından stajyerliğinin kaldırılarak asli kadroya atanma talebinde bulunduğu, davalı idare tarafından bu başvurunun reddedilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde 22.12.2008-24.12.2009 tarihleri arasında stajını tamamlayarak asli sanatçı kadrosuna atandığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaması ve davacının koro sanatçısı olarak adaylık sürecini daha önce tamamlaması karşısında, stajyerliğinin kaldırılarak, kadrosunun asli sanatçı kadrosuna çevrilmesine engel bir hal bulunmadığından, kadrosunun asli kadroya çevrilmesi yönündeki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık ve bu işleme karşı açılan davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 19/03/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.