logo yeni

calisanlar2 copy

İSTİSNAİ MEMURLARIN KADEME İLERLEMESİ VE 4/B HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

İSTİSNAİ MEMURLUKLARA ATANANLARA ATANDIKLARI KADRONUN DERECE AYLIĞININ İLK KADEMESİNİ KAZANILMIŞ HAK OLARAK ELDE ETTİKLERİ TARİH İTİBARİYLE KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANABİLECEĞİ; 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREV YAPMIŞ OLANLAR YÖNÜNDEN İSE, SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK GEÇİRDİKLERİ HİZMET SÜRELERİNİN KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELMESİNDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ HK.<

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 13.05.2009 tarihli ve E:2008/641, K:2009/2589 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ?
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : Başbakanlık
İsteğin Özeti : Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 19.10.2007 günlü, E:2007/244, K:2007/1902 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerekeceği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Mustafa Bölükbaşı
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : İsa Yeğenoğlu
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
Dava; Başbakanlık Dış İlişkiler Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak görev yapan davacının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yaptığı sürelerinin kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 20.2.2007 gün ve 2089 sayılı işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle ödenmesi istemiyle açılmıştır.
Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 19.10.2007 günlü, E:2007/244, K:2007/1902 sayılı kararla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun; 36. maddesinin C/6 bendinde, Kanun'un 4 ve 237. maddesinin (e) bendine göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde sözleşmeli personel statüsünde geçirdikleri sürelerin her yılının bir kademe ilerlemesi, her üç yılının ise bir derece yükselmesi olarak değerlendirileceği, 59. maddesinde basın ve halkla ilişkiler müşavirliği kadrosunun istisnai kadro olduğu, 61. maddesinde ise istisnai memuriyetler için kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı hükümlerine yer verildiği; bu durumda, istisnai memur olan diğer bir deyişle asil memur olarak kadrosuna atanmayan davacının Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilmesine olanak bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.
Davacı, dava konusu işlemin ve davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde yer verilen "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün C-6 bendinde; "Bu Kanun'un 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.", "İstisnai memurluklar:" başlıklı 59. maddesinde; "...Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine...atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır.
Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder." hükümlerine yer verilmiş; "İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri:" başlıklı 61. maddesinde ise, "...istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atama, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.
Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır." hükmü yer almıştır.
Bu maddelerde yer alan hükümler karşısında; istisnai memurluklara atananlara atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarih itibariyle kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerin uygulanabileceği, anılan Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapmış olanlar yönünden ise, sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, yine kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirileceği açıktır.
Dosyanın incelenmesinden; davacının, 30.6.1989 - 14.9.1994 tarihleri ile 14.1.1995 - 20.8.1998 tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine tabi sözleşmeli statüde çözümleyici olarak görev yaptığı, 21.8.1998 tarihinde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosuna 9. derecenin 1. kademesi ile açıktan atandığı, hemen sonrasında 24.8.1998 tarihinde Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı'na aday memur olarak atandığı ve 12.1.2000 tarihinde asaletinin tasdik edildiği, 30.10.2001 tarihinde ise 8/1 kazanılmış hak aylık derecesiyle tekrar Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevine getirildiği, adı geçenin 28.11.2006 tarihli dilekçesi ile sözleşmeli olarak geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi için başvuruda bulunduğu, bu başvurusunun 20.2.2007 günlü dava konusu işlemle reddedilmesi üzerine temyizen incelenmekte olan bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, 4 yıllık yüksekokul mezunu olması nedeniyle 657 sayılı Yasa'nın 36. maddesinin "Ortak Hükümler" kısmının (A) bölümde yer alan tabloya göre 9. derecenin 1. kademesinden devlet memurluğuna girebilme koşulunu taşıdığı açık olan davacının, 4. dereceli Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosuna atandığı 9/1 aylık derecesini kazanılmış hak aylığı olarak elde ettiği açık olduğundan Kanun'un kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması ve 36/C-6 uyarınca sözleşmeli personel olarak geçirdiği sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerekirken, aksi yönde kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 19.10.2007 günlü, E:2007/244, K:2007/1902 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 13.5.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.