logo yeni

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL UYGULAMASI

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

4/B olarak bilinen, memur ve işçi olarak kabul edilmeyen, haklarında yasal bir düzenleme bulunmayan, hakları ve  yasakları konusunda çoğunlukla sıkıntılar yaşayan kamu personeli, sıklıkla kadroya atanma talebinde bulunmakta ve bazı dönemlerde bu talepleri karşılanmaktadır. Ancak, söz konusu istihdam şekline ilişkin yasal düzenleme yapılmaması ve bu şekilde personel alımına devam edilmesi, bu personelin sorunlarının da isteklerinin de sürekli devam edeceği anlamına gelmektedir.  

Yasal düzenlemesinin olmaması, bu istihdam modeline ilişkin pek çok soruyu ve uygulama karışıklığını da beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle, bu statüde görev yapan ve yapacaklara, bilgi edinme bakımından kaynak teşkil etmesi amacıyla hazırladığımız çalışmada, 4/B personel istihdamına ilişkin hususları tüm yönleriyle bir arada toplamaya çalıştık.

4/B İSTİHDAM VE DAYANAĞI

4/B sözleşmeli personel

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi hükmü uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mali yıl ile sınırlı olarak sözleşmeyle çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

İstihdam edilme amaçları

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işleri görmek üzere istihdam edilirler.

Hukuki dayanağı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkartılan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan hükümler çerçevesinde sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.

İSTİHDAM EDİLMELERİ

İşe alınmalarında aranan şartlar

İstihdam edilebilmeleri için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.

       657 sayılı Kanun 48/A:

       “4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

       6. Askerlik durumu itibariyle;

           a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

           b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

           c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

         7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.”

İşe alınmada istenecek belgeler

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. (Kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslının gösterilmesi de istenebilir.)

b) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları. (Bu hususlarda adaylardan yazılı beyanları dışında bir belge talep edilmez.)

c) Sağlık durumlarına ilişkin yazılı beyanları. (Görevin uygun yürütülmesi açısından zaruri görülmesi durumunda, personel ve insan kaynaklarına ilişkin mevzuatlarında açıkça belirtilmesi kaydıyla adaylardan sağlık durumlarına ilişkin rapor talep edebilirler.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep ettikleri belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla tasdik edilerek işleme alınır.

Personel alım işlemleri, adayların idareye beyan ettikleri bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam eder.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususları sözleşmeli personel alım ilanlarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirtilir.

Sözleşme süresi

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Çalışabilecekleri yaş sınırı

65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

Çalışma saatleri

Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için belirlenen çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.

Ancak, tam gün çalışmayı gerektirmeyen durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüsü alınmak kaydıyla başka şekilde düzenlemeler yapılabilir.

Sözleşmeli personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu sürelerin her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.

4/B POZİSYONLARINA ATANMA YOLLARI

KPSS sonucuna göre merkezi yerleştirme 

Kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli pozisyonlarından bazılarına; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yerleştirme yapılır.

KPSS sonucuna göre kurumlar tarafından yerleştirme 

Kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli pozisyonlarından bazılarına; yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerleştirme yapılır.

Sınav şartı olmadan atanma 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile aşağıda unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz. (Esaslar Eki 1 Sayılı Cetvel) 

-AVUKAT (kısmi zamanlı)

-DİŞ TABİBİ

-ECZACI

-GEMİ ADAMI

-HELİKOPTER MAKİNİSTİ

-KAPTAN

-PİLOT

-TABİP

-UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ

-UÇUŞ TEKNİSYENİ

-UZMAN TABİP

-UZMAN (Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre)

Mesleki uygulamalı sınavla işe alınma 

Aşağıda unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur. (Esaslar Eki 2 Sayılı Cetvel) 

-DANS UZMANI

-DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU

-DENİZ TRAFİK KILAVUZ YARDIMCISI

-DENİZ TRAFİK KILAVUZU

-DERİCİ

-DİSPEÇ

-DOKUMACI-ÖĞRETİCİ

-EDİTÖR

-FOTO DİZGİ OPERATÖRÜ

-FOTOĞRAFÇI

-FRESK RESSAMI

-HATTAT

-HEYKELTRAŞ

-IŞIKÇI

-İŞARET DİLİ TERCÜMANI

-KALEMKAR

-KAMERAMAN

-KOSTÜM KREATÖRÜ

-KOSTÜMCÜ

-KURŞUNCU

-MİZANPAJCI

-MÜCELLİT

-MÜZİKÇİ

-NOTA RESSAMI

-RESTORATÖR

-SEDEFKAR

-SENARİST

-SERAMİKÇİ

-TASARIMCI

-TASHİHÇİ

-TAŞ İŞLEYİCİ

-TONMAİSTER

-VİTRAY USTASI

-YAPIMCI

-YAYIN KOORDİNATÖRÜ

-YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI

-YAZMA ESER UZMANI

-YÖNETMEN

KPSS sonrasında kurumların yapacağı sınav sonucuna göre yerleştirme 

Kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli pozisyonlarından bazılarına; KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yerleştirme yapılır. (Esaslar Eki 3 Sayılı Cetvel) 

-ARŞİV UZMANI

-ÇÖZÜMLEYİCİ

-İMAM-HATİP

-İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU

-KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ

-MÜEZZİN-KAYYIM

-MÜTERCİM

-MÜTERCİM-TERCÜMAN

-PROGRAMCI

-SINAV HİZMETLERİ UZMANI

-SİSTEM ÇÖZÜMLEYİCİSİ

-SİSTEM PROGRAMCISI

-TAPU ARŞİV UZMANI

-TERCÜMAN

-YURT YÖNETİM PERSONELİ 

 

Merkezi yerleştirme dışında yapılacak atamaların duyurulması 

Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle atanılacak pozisyonlar haricinde istihdam edecekleri sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmi internet sitelerinde ilan ederler.

Aranacak nitelikler 

Esaslar ekinde, Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvele yer verilmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler. (Esaslar Eki 4 Sayılı Cetvel) 

A –SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL

UNVANI

NİTELİĞİ

ARAMA KURTARMA UZMANI

Havacılık konusunda tecrübe sahibi olmak veya arama-kurtarma konusunda eğitim görmüş olmak. Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

ARŞİV UZMANI

Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren bölümlerinden mezun olmak.

AVUKAT

Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

 

BASIN-ENFORMASYON PERSONELİ

 

 

Tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve tercüme alanlarında çalıştırılmak üzere en az lisans eğitimi almış olmak; en az (B) düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak; KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS'de yer almayan diller için Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.

BİLİMSEL PROJE UZMANI

Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projelerinin gerektirdiği özel nitelik ve şartlara sahip olmak ve yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

BİOLOG

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

BÖLGE PLANCISI

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

BÜRO PERSONELİ

Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği Bilgi İşlem Birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU

1- Denizcilikle ilgili lisans düzeyindeki herhangi bir yükseköğrenim programı mezunu ve Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti ehliyetlerden birine sahip olmak.   (Mesleğinde 2 (iki) yıl çalışmış olan gemi inşa mühendisleri için yukarıda belirtilen ehliyetlere sahip olma şartı aranmaz.)    

2- Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

DENİZ TRAFİK KILAVUZU

1- Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; Güverte, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Denizcilik İşletmeciliği Yönetimi, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği bölümü mezunu veya Meslek Yüksek Okullarının güverte, gemi makinaları, deniz elektroniği, deniz haberleşme veya gemi makinaları işletme bölümlerinden mezun olup vardiya zabiti, makine zabiti ehliyetine sahip olmak.    

2- Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

DESTEK PERSONELİ

Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

657 sayılı Kanununun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili, en az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ

657 sayılı Kanunun teknik hizmetler sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

DİSPEÇ

Uçuş hareket uzmanı lisansına sahip olmak.

DİŞ TABİBİ

Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.

DİYETİSYEN

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

DİZGİ OPERATÖRÜ

En az ortaöğretim mezunu olmak ve konusunda tecrübe sahibi olmak.

EBE

En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümünden mezun olmak

ECZACI

Eczacılık fakültesi mezunu olmak.

EĞİTİCİ

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde veya Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu olmak, alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

FİZYOTERAPİST

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

GEMİ ADAMI

Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

Hava Trafik Kontrolörlüğü lisansına sahip olmak.

HELİKOPTER MAKİNİSTİ

Makinistlik lisansına sahip olmak.

HEMŞİRE

En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak

İMAM/HATİP

 

İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat önlisans veya imam hatip lisesi mezunu olmak.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU

En az ortaöğretim mezunu olmak.

İŞARET DİLİ TERCÜMANI

En az ortaöğretim mezunu olmak, tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren geçerli belge veya sertifikaya sahip olmak

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI

 

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

KADASTRO TEKNİSYENİ

Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden veya Meslek yüksek okullarının Harita-Kadastro Bölümünden mezun olmak.

KAMERAMAN

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

KAZA KIRIM UZMANI

Kaza-kırım konusunda eğitim görmüş olmak veya uçak havacılık mühendisi veya teknisyen veya hava trafik kontrolörü olmak veya teknik eğitim veren fakülte veya yükseköğretim kurumlarının makine bölümünden mezun olmak. Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ

İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat ön lisans veya imam hatip lisesi mezunu olmak.

LABORANT

En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MİMAR

 Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MUHABİR

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MÜBAŞİR

En az ortaöğretim mezunu olmak.

MÜEZZİN KAYYIM

İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat önlisans veya imam hatip lisesi veya lise mezunu olup hafızlık belgesine sahip olmak.

MÜHENDİS

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MÜTERCİM-TERCÜMAN

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

ÖĞRETMEN

En az lisans mezunu olmak, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak, öğretmenliğe atanacaklar için KPSS'den ilgili alanda (branşda) belirlenen puanı almış olmak.

PİLOT

Pilot lisansına sahip olmak.

PROGRAMCI

Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

PROJE DESTEK UZMANI

Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projelerinin hazırlık ve yürütülmesiyle ilgili alanda mesleki veya teknik bilgi sahibi olmak ve yükseköğretim kurumlarından en az önlisans düzeyinde mezun olmak.

PSİKOLOG

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

REDAKTÖR

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Edebiyat, Filoloji, Yabancı Diller, Sanat Tarihi, Tarih bölümlerinden mezun olup, alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

RESTORATÖR

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında, üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun olmak veya Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Dil ve Tarih-Coğrafya fakültelerinin taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında lisansüstü programlarından mezun olmak.

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

Yükseköğretim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SINAV HİZMETLERİ UZMANI

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

 

STÜDYO YÖNETMENİ

 Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ŞEHİR PLANCISI

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

TABİP

Tıp fakültesi mezunu olmak.

TASHİHÇİ

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

TEKNİKER

En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak.

TEKNİSYEN

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak.

UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım lisansına sahip olmak.

UÇUŞ TEKNİSYENİ

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım lisansına sahip olmak.

UZMAN

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzman olmak

UZMAN TABİP

Tıp fakültesi mezunu olup, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzman olmak.

VAİZ

İlahiyat fakültesi mezunu olmak

VETERİNER HEKİM

Veteriner fakültesi mezunu olmak.

YARDIMCI PROJE ELEMANI

Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projeleriyle ilgili alanda destek hizmeti yapabilecek eğitim ve donanım sahibi olmak.

YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kimya, Türk el sanatları, konservasyon, restorasyon (kitap restaratörü) bölümlerinden mezun olmak

YAZMA ESER UZMANI

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak.

YÖNETMEN

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

YURT YÖNETİM PERSONELİ Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

ZABIT KÂTİBİ

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

 

 B - YURTDIŞI TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL 

UNVANI

NİTELİĞİ

DESTEK PERSONELİ

Aşçılık, şoförlük, bekçi-bahçıvanlık veya diğer yardımcı hizmetlerde istihdam edilmek üzere gerekli tecrübe ve niteliğe sahip olmak.

SEKRETER

TAKİPÇİ

En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

TEKNİSYEN

 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

Alanında tecrübe sahibi olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

UZMAN

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

Alanında tecrübe sahibi olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

 

KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRMELERİ

Kurum içerisinde karşılıklı yer değiştirme

Kurumların hizmet gerekleri gözetilerek, aynı unvan ve hizmet niteliklerine sahip sözleşmeli personelin, kurum içinde karşılıklı yer değiştirmesine izin verilebilir. Bu istekler, ilgililerin pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması şartıyla yerine getirilebilir.

Eş durumu nedeniyle kurum içi yer değiştirme

Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

Sağlık sebebiyle kurum içi yer değiştirme

Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

Şehit eşlerinin kurum içi yer değiştirmesi

Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

Can güvenliği nedeniyle kurum içi yer değiştirme         

Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adlî veya mülkî idarî makamlarca belgelendirilen personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.

Eşi vefat edenlerin kurum içi yer değiştirmesi

Eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.

Hizmet süresine bağlı olarak kurum içi yer değiştirme 

Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için en az üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir.

İZİNLERİ                       

Yıllık izin

Kamu kurum ve kuruluşlarındaSosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

Milli Eğitim Bakanlığında sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez.

Yıllık izinler bir sonraki yıla devredilemez.

Doğum izni 

Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir.

Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir.

Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

Süt izni

Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Babalık izni 

Eşi doğum yapan sözleşmeli personele, isteği üzerine iki gün ücretli mazeret izni verilir.

Evlilik ve ölüm izinleri

Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için isteği üzerine üç gün ücretli mazeret izni verilir.

Radyoaktif ışınlara maruz kalanlara verilen izin

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele her yıl bir aylık ücretli sağlık izni verilir.

Hastalık izni

Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için ücretli hastalık izni verilebilir.

Hastalık sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

Yılda 30 günü geçmemek üzere hastalık izni verilmesine ilişkin ibarenin yürütülmesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 04/02/2010 tarih ve YD. İtiraz No:2009/921 sayılı kararı ile durdurulduğundan, hastalık izni kullanma bakımından Devlet memurlarıyla arada fark kalmamıştır.

NAKLEN VEYA YENİDEN ATANMALARI

Başka bir işte ya da görev yeri dışında çalışma

Sözleşmelerinde belirtilen görev yerleri ve görev dışında başka yerde ya da işte çalıştırılamazlar.

Başka kurumlara naklen atanma

Kurumlar arası yer değişikliği yapamazlar. Başka bir kurumdaki pozisyona atanabilmek, o pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne uyulması kaydıyla mümkündür.

Doğum sebebiyle işten ayrılanların yeniden atanması

Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Askerlik sebebiyle işten ayrılanların yeniden atanması 

Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Sözleşmesi fesih olanların yeniden atanması 

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Bu durumda olanların, bir yıl geçtikten sonra yeniden istihdam edilebilmeleri, ilk defa işe alınma prosedürüne göre olur. 

Sözleşmesini;

            a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

            b) Unvan değişikliği yapanlardan (ilk defa istihdam edilme prosedürüyle),

           c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, yer değiştirme talebi karşılanmamış olanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Sözleşmeli personelin, kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıllık sürenin geçmesi ve boş pozisyon bulunması halinde aynı pozisyona yerleştirilmesi ayrıldığı kurumun takdirindedir. Bu personelin aynı kurumun farklı bir sözleşmeli personel pozisyonuna veya farklı bir kurumun herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilebilmesinin ise ilk defa hizmete alınma prosedürüne uyulması kaydıyla istihdamı mümkündür.

ÜCRET VE MALİ HAKLARI

Ücret

Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.

Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretin aylık brüt tutarı en çok 4.334,03 TL olabilmektedir. (2016 yılı ilk 6 ayı)

Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

Ek ödeme

Sözleşmeli personel pozisyon unvanları için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranların, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda her ay ek ödeme yapılır.

UNVAN BAZINDA 4/B'Lİ PERSONELE YAPILACAK EK ÖDEME

Pozisyon Unvanı

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

1-Uzman Tabip

 

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

b) 7 -12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

c) 0 - 6 (dahil) yıl arasında olanlar

180

2- Daire Tabibi, Doktor, Tabip

 

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

b) 10 -15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

c) 0 - 9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

3- Diş Tabibi

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

b) 11 -16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

c) 0 -10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

4- Veteriner Hekim

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

b) 11 -16 (dahil) yıl arasında olanlar

155

c) 0 -10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

5-Eczacı

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

b) 11 -16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

c) 0 -10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

6- Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biolog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

b) 12 -17 (dahil) yıl arasında olanlar

105

c) 3 -11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

d) 0 - 2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

7- Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Odyolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant ve Diğer Sağlık Personeli

Lisans

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

b) 15 - 20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

c) 6 -14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

d) 0 - 5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

Ön lisans

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

b) 17 - 22 (dahil) yıl arasında olanlar

105

c) 8 -16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

d) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar

90

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

105

b) 16 - 24 (dahil) yıl arasında olanlar

95

c) 0 -15 (dahil) yıl arasında olanlar

90

8- Avukat

 

a) 19 yıl ve daha fazla olanlar

150

b) 13 -18 (dahil) yıl arasında olanlar

140

c) 0 -12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

9- Bilgisayar Mühendisi, Çevre Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Mimar, Mühendis, Peyzaj Mimarı, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

150

b) 12 -17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

c) 0 -11 (dahil) yıl arasında olanlar

130

10- Kimyager

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

120

b) 12 -17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

c) 0 -11 (dahil) yıl arasında olanlar

100

11- Dekoratör, Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu, Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı, Diğer Teknik Hizmet Personeli, Dispeç, Grafiker, Kadastro Teknisyeni, Kaptan, Konservatör, Restoratör, Sesçi, Set Teknisyeni, Sosyolog, Tekniker, Teşhir Uzmanı, Teknisyen

Lisans

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

110

b) 15 - 20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

c) 6 - 14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

d) 0 - 5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

Ön lisans

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

b) 17 - 22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

c) 8 - 16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

d) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

b) 16 - 24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

12- Antrenör, Arama Kurtarma Uzmanı, Arşiv Uzmanı, Çözümleyici, Biyokimya Uzmanı, Bilgisayar Programcısı, Editör, Eğitim Uzmanı, Hukuk Uzmanı, İş ve Meslek Danışmanı, Kaza Kırım Uzmanı, Kurgucu, Muhabir, Mütercim, Mütercim/Tercüman, Programcı, Proje Koordinatörü, Proje Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Proje Uzmanı, Sınav Araştırma Uzmanı, Sınav Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Sistem Operatörü, Sistem Programcısı, Spor Uzmanı, Stüdyo Yönetmeni, Tapu Arşiv Uzmanı, Tashihci, Tercüman, Test Geliştirme Uzmanı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Uzman, Yapımcı, Yazma Eser Patoloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı, Yönetmen

 

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

110

c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar

100

13- Büro Personeli, Çocuk Eğiticisi, Dans Uzmanı, Dizgi Operatörü, Eğitici, Fotoğrafçı, Gemi Adamı, Işıkçı, İnfaz ve Koruma Memuru, İşaret Dili Tercümanı, Kameraman, Öğretici, Öğretici/Dokumacı, Redaktör, Öğretici/İşlemeci, Resim Seçici, Sekreter/Daktilograf, Zabıt Kâtibi

Yüksek öğrenim görenler

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

b) 17 - 22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

c) 8 - 16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

d) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

14- Öğretmen

   

65

15- Vaiz

   

66

16- Din Görevlisi, İmam-Hatip, Kuran Kursu Öğreticisi, Müezzin-Kayyım

   

65

17- Destek Personeli, Destek Elemanı, Fiziki Destek Elemanı, Kostümcü, Mübaşir, Mücellit, Sedefkar, Vitray Ustası ile Cetvelde yer almayan diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

Yüksek öğrenim görenler

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

90

b) 8 - 16 (dahil) yıl arasında olanlar

80

c) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar

70

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

90

b) 16 - 24 (dahil) yıl arasında olanlar

80

c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar

70

 

Eğitim durumu değişenlerin ücreti           

Sözleşmeli her pozisyon için ödenecek brüt azami ücret miktarları; pozisyon unvanlarına, hizmet yıllarına ve eğitim durumlarına göre farklı belirlenmiştir.

4/B sözleşmeli personele ilişkin düzenlemelerde, eğitim durumu değişenlerin yeni eğitim durumuna göre ücretlerinin yeniden belirlenmesine engel bir husus da bulunmadığından, çalıştığı kurumda, bitirilen söz konusu üst öğrenime ilişkin pozisyonda personel istihdam ediliyor olması; bitirilen üst öğrenimin, görev yapılmakta olan pozisyona ilişkin bir üst öğrenim olması; bulunulan pozisyon unvanı ve hizmet süresi için belirlenmiş tavan ücret miktarının aşılmaması kaydıyla, sözleşme ücreti yeni eğitim düzeyine göre belirlenebilir.

Ücretin ödenmesi ve geri alınması 

Ödemeler her ay başında peşin yapılır. Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

Harcırah 

Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, Harcırah Kanunu hükümlerine göre belirlenen süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerinde belirtilir.

Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, sürekli görev harcırahı ödenmemesi işlemlerine karşı açılan davalrda, idari yargı yerleri tarafından, ödememe  işleminin iptali yönünde kararlar verilmektedir.

Giyecek yardımı 

İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalanır.

Aile ve çocuk yardımı 

Eş ve çocuk yardımı yapılmaktadır.

Sözleşmeli personelin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden aile ve çocuk yardımı ödenir.

Yemek yardımı 

Yemek yardımı yapılmamaktadır.

Sözleşmeli personelin, yemekhane servisi bulunan Kurumlarda yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamını kendileri öderler.

UNVAN DEĞİŞTİRMELERİ VEYA BAŞKA İŞ YAPMALARI

Görevde yükselme ya da unvan değiştirme 

Sözleşmeli personel görevde yükselemez.

Başka bir unvana atanmaları, atamanın yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne uyulması kaydıyla mümkündür.

Başka iş yapma 

Sözleşme ile çalıştırılan personel, mesai saatleri içinde ya da dışında, kazanç getirici başka bir iş yapamaz. Ancak avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personelin belirlenen mesai saatleri dışında başka iş yapması mümkündür.

SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ

Kurum tarafından sözleşmenin feshi 

Personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması,

d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

Personel tarafından sözleşmenin feshi 

Personel; 

-Kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla,

-Unvan değişikliği sebebiyle,

-Eş veya sağlık durumu nedenine dayalı yer değiştirme talebinin karşılanmamasından dolayı

sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Kendiliğinden sona erme 

Hizmet sözleşmesi; ölüm ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması hallerinde kendiliğinden sona erer.

İş sonu tazminatı

Haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel hariç olmak üzere kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b)Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İlgilinin unvan değişikliği yapması ya da eş veya sağlık durumuna dayalı yer değiştirme talebinin karşılanmamasından dolayı sözleşmeyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.