logo yeni

calisanlar2 copy

HASTALIK RAPORUNU ZAMANINDA AMİRİNE ULAŞTIRMAYAN MEMURA NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

super-memurDevlet memurlarına, hastalıkları sebebiyle tek hekim ya da sağlık kurulları tarafından usulüne uygun şekilde düzenlenmiş hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni kullandırılmakla birlikte, düzenlenen hastalık raporlarının da belli bir süre içerisinde memurun bağlı olduğu disiplin amirine iletilmesi gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Hastalık ve refakat izni” başlıklı 105 inci maddesinin altıncı fıkrasında “Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.” denilmiş ve bu hükme dayanılarak Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu Yönetmeliğin “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile  kanunların,  tüzüklerin  ve yönetmeliklerin  Devlet memuru  olarak  emrettiği  ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.” denilmiştir.

Değerlendirmemiz

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerinin yukarıda yer verilen hükümlerini memurunyeri.com olarak değerlendirdiğimizde;

**Raporu iletme zorunluluğu

-Devlet memurları hakkında hastalıkları sebebiyle düzenlen hastalık raporlarının aslının ya da bir örneğinin, en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi,

-Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporlarını, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilmesi,

-Raporun örneğinin gönderilmesi durumunda, rapor süresi sonunda raporun aslının ilgili disiplin amirine teslim edilmesi

gerekeceğini,

**Disiplin cezası verilmesi

Hastalık raporları usulüne uygun alınmış ve hastalık iznine dönüştürülmüş olsa bile, Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde raporun ilgili disiplin amirine intikal ettirilmemesi durumunda, memurlar hakkında, olaya ilişkin yürütülecek soruşturma neticesinde tespit edilecek durumlara göre;

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davranmak,

-Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek

gibi fiillerin işlendiği gerekçesiyle, disiplin hükümlerinin uygulanabileceğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.