logo yeni

VERİLEN DİSİPLİN CEZASI GERİ ALINABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

sorusturmaDevlet memurlarının işledikleri fiil ve haller sebebiyle haklarında verilen ve kesinleşen disiplin cezalarının, sonradan idare tarafından geri alınması ya da başka bir disiplin cezası ile değiştirilmesi yoluna gidildiği de görülebilmektedir.

İdare tarafından tesis edilen hatalı işlemlerin, daha sonra geri alınmasının ya da değiştirilebilmesinin mümkün olabileceği yönündeki idare hukuku ilkelerinden hareketle, verilen ve kesinleşen disiplin cezalarının da idare tarafından geri alınmasının ya da değiştirilmesinin mümkün olabileceği yönünde çeşitli görüşler ileri sürüldüğü ve bu yönde işlemler tesis edildiği de görülmekle birlikte, idari yargıya intikal eden konularda verilen kararlar, disiplin cezalarının geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceği yönünde olmaktadır.

Disiplin düzenlemeleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların,  tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru  olarak  emrettiği  ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre”  disiplin cezası verileceğine hükmetmiş ve disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve halleri belirtmiştir.

657 sayılı Kanunda, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar ile bunların yetkilerine de açıkça yer verilmiştir. Hangi disiplin cezasını kimin vereceği; disiplin cezası verilirken kimin kararının alınmasına ya da isteğinin bulunmasına ihtiyaç olduğu; itiraz halinde ne tür kararlar verilebileceği; itirazın kabulü halinde disiplin amirinin nasıl hareket edeceği konuları Kanunda düzenlenmiş ve süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabileceği ile hangi koşullarda disiplin cezasının özlük dosyasından silineceği hususları da düzenlenmiştir.

Devlet Memurları Kanununda yer alan bu düzenlemelerde, verilen ve kesinleşen disiplin cezalarının geri alınmasına ya da değiştirilebilesine imkan veren herhangi bir ifadeye ise rastlanmamaktdır.

Disiplin cezaları diğer idari işlemlerden farklı mı?

Disiplin düzenlemelerinin;

-Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla getirilmiş olması,

-Her yönüyle (yetki, süre, usul, karar, itiraz, kesinleşme gibi) şekil şartına bağlanmış olması,

-Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin, idare ile memur arasındaki işlemlerden daha çok kamu düzeni ve üçüncü şahısların hak ve menfaatleriyle de ilgili olması (örneğin, görevin yerine getirilmesi sırasında dil, din, siyasi düşünce vs ayrımı yapılması)

nedeniyle, diğer idari işlemler gibi değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.

Disiplin cezası geri alınabilir mi?

Öte yandan, 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde verilen ve süresinde itiraz edilmeyen ya da itiraz aşaması tamamlanarak kesinleşen bir disiplin cezasının,  hem idare yönünden hem de disiplin cezası verilen personel yönünden bağlayıcı olacağı da muhakkaktır.

Buna göre, kesinleşmiş bir disiplin cezası;

-İdare tarafından ya da cezayı veren amir ya da kurullar tarafından geri alınamaz ve değiştirilemez.

-Ancak bir yargı kararı ile ya da yasal düzenleme ile kaldırılabilir.

-Disiplin cezasının ağırlığına göre belli süreler geçtikten sonra özlük dosyasından silinmesi atamaya yetkili amirden istenebilir.

Danıştay kararlarındaki hareket noktası

Danıştay 10. Dairesinin 15.02.1990 tarihli ve E:1989/2490, K:1990/270 sayılı Kararında konuya ilişkin şu değerlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu Karar için tıklayınız…

“İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinleşen disiplin cezaları, doktrin ve uygulamada kabul edildiği üzere, disiplin cezalarını veren idari merciler yönünden de bağlayıcı ve kesin niteliktedir. İdari mercilerin, vermiş oldukları disiplin cezalarını geri almaları, verdikleri disiplin cezası yerine başka bir disiplin cezası verme yoluna gitmeleri kural olarak olanaksızdır. Ancak dava konusu edilen disiplin cezasından önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağlar nitelikte, idari yargıca verilmiş bir kararın varlığı halinde, artık disiplin cezasının geri alınamayacağından söz etmeye olanak bulunmamaktadır. İdari mercilerin, yargı kararlarını uygulamaları, yargı kararları doğrultusunda işlem tesis etmeleri Anayasal zorunluluktur. Bu zorunluluğun doğal sonucu olarak, yargı kararıyla saptanan hukuki durumun olanak vermesi halinde, idari mercilerin aynı konuda yeniden disiplin cezası verme yoluna gidebileceklerinin de kabulü gerekir.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.