logo yeni

İKİNCİ GÖREV OLARAK YÜRÜTÜLEBİLECEK GÖREVLER VE AYLIĞI

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

ikinci gorevMemurların bir kadroya bağlı olarak ve sadece bir görev yürütmeleri kural olmakla birlikte, buna getirilen çeşitli istisnalar da mevcut olup, bunlardan bir tanesi de “ikinci görev” düzenlemesidir.

İkinci görev nedir?

Devlet Memurları Kanununda düzenlenen ikinci görev;

Memurlara, asıl görevlerinin yanında yürütmek üzere verilen,

-Kanunda açıkça sayılan görevler için söz konusu olabilen,

-Genellikle boş bir kadroya ait görevlerin gördürülmesi şeklinde olan,

-Verilen görev nedeniyle belli bir miktarda ücret ödenmesi de öngörülen

bir görevlendirme şeklidir.

İkinci görev yasağı

657 sayılı Kanunun 87 nci maddesi ile “İkinci görev yasağı” düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre, memurlara;

-657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda  ikinci görev verilemez.

-Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda ikinci görev verilemez,

-Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda ikinci görev verilemez.

-Yukarıdaki sayılan idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda ikinci görev verilemez. 

İkinci görev olarak verilebilecek görevler

Memurlara, asıl görevlerinin yanında ikinci görev olarak verilebilecek görevler de vardır. Buna göre;

-Hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilik,

-Özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmaları,

-Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmaları,  

-Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,

-Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,

-Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

-Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,

-Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;

   a-İkinci görev yasağı getirilen kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

    b-Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

memurlara ikinci görev olarak yaptırılabilir.

İkinci görev aylığı

İkinci görev aylığının ödenebilmesi için, ikinci görev olarak verilmesi yasak olmayan ve boş bir kadroya ait (bazı görevlerde kadro şartı aranmamaktadır) görevin verilmiş olması gerekir.

-Kendilerine ikinci görev verilen memurlara, esas aylıklarından hariç olarak;

    a-Görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının [(Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı]

    b-Sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde, kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere, asıl görevlerinde almakta oldukları aylığın [(Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı] 

 üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.

-Ayrıca, asıl görevinin yanında ikinci görev yürüten memurlara, memurlara ödenmesi öngörülen zamlar (yan ödemeler) da, esas aylığa ilave olarak kısmen ödenebilmektedir. Zamların ödenmesinde; asıl ve ikinci göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamlar ödenir.

-İkinci görev verilen memurlara, asıl görevleri dolayısıyla yararlandıkları “özel hizmet tazminatı” dışında, ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı ödenmemektedir. 

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.