logo yeni

DİSİPLİN KURULLARINA İTİRAZ DÜZENLEMESİ

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

disiplin4657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlar hakkında verilen disiplin cezalarına karşı itirazda bulunulmasına imkan tanımış ve itirazın yapılacağı yerler ile itiraz üzerine verilecek kararlar üzerine yapılabilecek işlemleri de belirlemiştir.

Disiplin cezasına itiraz nedir?

Devlet memurlarının, haklarında verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı kurumlarının disiplin kuruluna; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı ise kurumlarının yüksek disiplin kuruluna belli bir süre içerisinde yaptığı başvuru itiraz olarak değerlendirilmektedir.

İtirazda süre

İtirazda süre, disiplin cezası verildiğine ilişkin kararın ilgili memura tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Yedi günün hesabında, tebliğ tarihini izleyen gün birinci gün olarak sayılır. Yedinci günün, hafta sonu ya da resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk iş günü içerisinde itirazın yapılması gerekir.

Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. Kesinleşen disiplin cezasına karşı idari yargıda dava açılabilir.

İtiraz üzerine yapılacak işlemler

İtirazın yapıldığı disiplin ya da yüksek disiplin kurulu, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını verirler.

Disiplin ve yüksek disiplin kurulları, itirazı kabul veya reddeder. İtiraz kabul edilirse, cezayı vermiş olan disiplin amiri kararı gözden geçirerek verdiği cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. Bu aşamada daha ağır bir ceza veremez.

İtiraz reddedilirse, disiplin cezası kesinleşir. Kesinleşen disiplin cezasına karşı idari yargıda dava açılabilir.

Kanundaki itiraz düzenlemesi

Disiplin cezalarına yapılacak itiraz ve itiraz üzerine yapılacak işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İtiraz” başlıklı 135 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddede, itiraz edilen disiplin kurullarının, itirazı kabul ya da ret dışında başka bir karar verebilecekleri düzenlenmediği gibi, itirazın kabulü halinde disiplin amiri tarafından aynı ya da daha ağır bir ceza verilebileceğinden de söz edilmemiştir.

Bu düzenlemeye göre, disiplin kurulları itirazı ya ret, ya da kabul edecektir.  İtirazın kabulü halinde, cezayı vermiş olan disiplin amiri ya cezayı hafifletecek ya da tamamen kaldıracaktır. Bu durumların dışında başka bir hareket tarzı da öngörülmemiştir.

Uygulamada görülen karışıklık

Uygulamada, disiplin cezalarına yapılan itirazların disiplin kurulları tarafından kabul edilmesinden sonra, amirler tarafından daha ağır ceza verilmesi yoluna gidildiği de görülmektedir.

Bunun sebebi, Devlet Memurları Kanununun 126 ncı maddesi  ile 135 inci maddesi hükümlerinin karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Oysa ki, 126 ncı maddenin itiraz üzerine yapılacak işlemlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kanunun 126 ncı maddesinde "Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar" belirlenmiş ve maddenin üçüncü fıkrasında "Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler." denilmiştir.

126 ncı maddede yer alan hüküm, itiraz üzerine disiplin kurullarının verdiği kararlara ilişkin olmayıp, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi konusunda disiplin kurulundan istenen karar ile yüksek disiplin kurulunun Devlet memurluğundan çıkarma cezası önerisi üzerine verdiği karara ilişkindir.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.