logo yeni

TÜRK VATANDAŞI OLMADIĞI HALDE KİMLER MEMUR OLABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesi Genel Şarlar bölümüne göre Devlet memuru olabilmenin ilk koşulu "Türk vatandaşı olmak"tır.

Ancak bu genel hükme rağmen bazı özel düzenlemeler yoluyla, Türk vatandaşı olmadığı halde Devlet memuru olmalarına imkân tanınan kişiler vardır. Kanun ve yönetmeliklerde yer verilen bu düzenlemeler sayesinde Türk vatandaşlığına geçmeden de memur olabilecek kişiler şunlardır:

a)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 3'üncü maddesinde “Türkiye’de ikâmet eden ve çalışan KKTC vatandaşlarının ikamet ve çalışma müsaadelerinin verilmesi ve uzatılması için, Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamlarının takdir hakkı mahfuz kalmak kaydıyla KKTC makamlarından güvenlik ve soy durumu araştırılması istenilmesi uygulamasına son verilecektir. Kamu sektöründe görev alacak olan KKTC vatandaşlarıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan kurallar esas alınacaktır.” hükmüne yer verilerek, KKTC vatandaşlarının Devlet memuru olabilmesine imkan tanınmıştır.

b)Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç edenler

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5inci maddesinde: "Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göçe zorlanan ve Türkiye'de ikamet eden bu ülke uyruğuna mensup Türk soyundan olan kişilerin Devlet memuriyetine alınmalarında Türk vatandaşı olma şartı aranmaz.” hükmüne yer verilmiş, böylece zorunlu göçe tabi tutulan kişilerin Türk vatandaşı olmadan da Devlet memuru olması sağlanmıştır.

c)Türk soylu yabancılar

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun 3'üncü maddesi: “Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, bu Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izin verilir.” düzenlemesine yer vermiştir.

Türk soylu yabancıların çalışabilmesine olanak tanıyan bu düzenlemenin ayrıntıları, "Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Veya Özel Kurum, Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik" ile düzenlenmiştir.

İlgili Yönetmelik gereğince; kendilerine serbestçe çalışma veya kamu veya özel kurum, kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilme izni verilenler; personel, sosyal güvenlik, çalışma, çalıştırma, ücret, vergi, izin, sosyal haklar, sağlık kuruluşlarında tedavi ve işyeri statülerine ilişkin diğer konularda, aynı işlerde çalışan Türk vatandaşlarına uygulanan mevzuat hükümlerine tabidirler. Bunlar, Türk vatandaşı olmamaları nedeniyle yukarıda belirtilen konularda farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin II nci fıkrasının A bendi hükmü saklı tutulmuştur.

d)Çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince; doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.