logo yeni

calisanlar2 copy

ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

Devlet memurlarının özel sektörde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi, kazanılmış hak aylığı bakımından ve emeklilik bakımından olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir.

Özel sektörde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığı bakımından değerlendirilmesi hususu, 657 sayılı Kanun’un 36/C maddesi ile 68/B maddesinde iki farklı şekilde düzenlenmiştir.

1)ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN HİZMETLERİN 36/C BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kanunun 36 ncı maddesi C fıkrasında yer verilen düzenlemeler, memurların memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrıldıktan sonra mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa ederek tekrar memuriyete girmeleri durumunda bu hizmetlerinin değerlendirilmesine imkan tanımıştır.

Düzenleme de dikkat çeken en önemli nokta bu haktan yararlanabilmek için belirli sınıf veya unvanlarda çalışıyor olmak gerektiğidir. Kanun koyucu bu noktada tüm Devlet memurlarının bu haktan yararlanmasını istememiş ve sınıf, unvan ve kurum sınırlaması getirmiştir.

Teknik Hizmetler Sınıfı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36/C-1’de ;” Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümden faydalanarak özel sektör hizmetlerinin değerlendirilebilmesi için kişinin;

•Halen Teknik Hizmetler sınıfına ait bir kadroda çalışıyor olması,

•Memuriyete ilk defa veya yeniden girmeden önce, yurt içi veya yurt dışında mesleğini icra etmiş olması,

gerekmektedir.

Bu şekilde geçirilen sürenin ¾’ü memuriyette geçmiş sayılacak şekilde kişinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilir.

Örneğin bu şekilde 8 yıl hizmeti olan bir kişinin, bu hizmetlerinin ¾’ünü oluşturan 6 yılı, her 3 yıl için bir derece olmak üzere, 2 derece verilmesi şeklinde değerlendirilir. Ancak burada yapılacak değerlendirmeler ve süreler ile ilgili genel sınırlamalar olup, bu sınırlamalara yazının devamında değinilecektir.

Özel sektörde geçen bu hizmetler dışında, ayrıca aynı şekilde 87 nci maddede sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı da değerlendirmeye alınır.

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Sağlık hizmetlerinde çalışanların özel sektörde geçen hizmetlerinin değerlendirilmeye alınması hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36/C-2’de ; “Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”  şeklinde düzenlenmiştir.

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışmakta olan personel için özel sektörde geçen hizmetlerin değerlendirilmesi Teknik Hizmetler sınıfındaki personelde olduğu gibidir.

Tek fark olarak gözüken ve yasa metninde yer verilen “196 ncı madde”, 1993 yılında 3920 sayılı Kanun ile mülga olmuştur.

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

Aynı şekilde Avukatlık Hizmetleri sınıfında çalışanlar için 36/C-3’de  “Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” hükmü ile özel sektörde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi düzenlenmiştir.

Düzenleme de görüldüğü üzere kişinin bu haktan yararlanabilmesi için;

•Halen Avukatlık Hizmetlerinde çalışıyor olması,

•Memuriyete ilk defa veya yeniden girmeden önce, serbest avukatlık yapmış olması,

gerekmektedir.

Basın Görevlerinde Çalışanlar

657 Kanununun hak tanıdığı bir başka grup olan basın çalışanları ile ilgili 36/C-4’de “Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” düzenlemesi getirilmiştir.

Bu hükümden yararlanarak özel sektörde geçen hizmetlerin değerlendirilebilmesi için kişinin;

•Halen basın ile ilgili bir görevde istihdam ediliyor olması,

•Basın kartına sahip gazetecelik yapmış olması,

gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Çalışanlar

657 sayılı Kanun özel sektörde geçen hizmetlerin değerlendirilmesi bakımından sınıf ve unvan ayrımı yaptığı gibi belli bir kurumda çalışma ayrımı da yapmaktadır. Bu anlamda, 36/C-5’te yer alan “Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” hükmüyle Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları için böyle bir imkan getirmiştir.

Bu fıkradaki düzenlemeden yararlanmak için kişinin;

•Halen Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bir memuriyet kadrosunda olarak çalışıyor olması,

•Memuriyete girmeden önce Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yapması,

gerekmektedir.

Buradaki düzenleme de diğerlerinden farklı olarak sınıf ya da unvan ayrımı yapılmamış, daha önce özel sektörde öğretmenlik yapmış ve halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan her memur için bu hak verilmiş, ayrıca değerlendirilecek süre bakımından oran 2/3 olarak belirlenmiştir.

Özel Sektör Hizmetlerinin Kazanılmış Haklarda Değerlendirilmesinde Genel Sınırlamalar Nelerdir?

Bu fıkralara göre değerlendirilecek hizmet sürelerinden sadece özel sektörde geçen kısmı 12 yılı geçemez. Buradaki 12 yıl sınırı ¾ hesaplandıktan sonraki yılı ifade etmektedir. Dolayısıyla örnek olarak, özel sektörde kendi mesleğiyle ilgili 20 yıl çalışmış bir insan için, bu sürenin ¾’ü olan 15 yılın sadece 12 yılı değerlendirmeye alınacak ve kazanılmış hak aylığında 4 derece ilerlemesi gerçekleştirilebilecektir.

Hizmetlerin değerlendirilmesinde ikinci bir sınırlama da yapılan intibak neticesinde ilgililerin girecekleri derecelerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemeyeceği hususudur.

 

2)ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN HİZMETLERİN 68/B BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi B bendi, bir personelin 1,2,3, ve 4 üncü derecelerindeki kadrolara, normal derece yükselmesi şartlarını beklemeden atanabilmesine imkan sağlayan bir maddedir.

68/B’de yer alan düzenlemede;

“Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; …yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.” denilmektedir.

Burada sözü edilen 6 yıl ¾ hesaplandıktan sonraki 6 yıldır. Örneğin özel sektörde 16 yıl hizmeti olan bir kişinin çalıştığın sürenin ¾’ü 12 yıl yaparken burada bu 12 yılın Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için sadece 6 yılı dikkate alınacaktır.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.