logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKA TEMSİLCİSİNİN LOJMAN VE KREŞ KOMİSYONU ÜYELİĞİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Kurum Görüşleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Görüşü 

Sayı : B.09.1.TKG061-045-02-12-603/ / /2012

Konu   : Sendika temsilcilerinin komisyonlara katılımı hk.

TAPU VE KADASTRO ... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 10.05.2012 tarihli ve 647.04/68 sayılı yazınız.

I- GÖRÜŞ SORULAN KONUNUN ÖZETİ: İlgi yazınızla; Bölge Müdürlüğünüzdeki disiplin ve lojman komisyonlarına sendika temsilcilerinin üye sıfatıyla mı yoksa gözlemci olarak mı katılacakları hususunda Müşavirliğimiz görüşünün istenildiği anlaşılmakla gerekli inceleme yapılmıştır.

II- GÖRÜŞ İSTEYEN BİRİMİN İNCELEMESİ VE NETİCESİ: 26.12.2005 tarihli ve 2005/20-1614 sayılı Genelgemizin “ Bu hükümler doğrultusunda; 1- Bölge Müdürlüklerimiz ve Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlüklerince, hiyerarşi takip edilerek ve merkezdeki ilgili ana hizmet birimleri marifetiyle, merkez birimlerimiz tarafından ise doğrudan,… görüş istenilmesi gerekmektedir.” hükmündeki usule uygun olarak, bundan sonra görüş istenilmesi gerekmekte olup, ayrıca ilgi yazınızla Bölge Müdürlüğünüzdeki disiplin ve lojman komisyonlarına sendika temsilcilerinin gözlemci olarak katılacakları yönünde görüş bildirdiğiniz anlaşılmaktadır.

III- İLGİLİ ULUSLAR ARASI HUKUK, ANAYASA, KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK VE DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ İLE YARGI KARARLARI : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi “(Değişik: 2381 - 2.2.1981) Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum Merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve; kurum merkezinde ayrıca Millî Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.”,

24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi “Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve her kurum merkezinde ayrıca İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde, Başkan ve Üyeleri bu Yönetmelikte belli edilen yetkililer tarafından görevlendirilmek suretiyle birer Disiplin Kurulu kurulur.”,

4 üncü maddesi “… (Ek fıkra: 2005/9138 - 4.7.2005 / m.1) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve; yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve; yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir….

III- (Değişik: 2005/9138 - 4.7.2005 / m.1) BÖLGE DİSİPLİN KURULU:

Valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında,

a) Bölge Müdürü (Başkan),

b) Bölge Müdürü (Başkan)'nün görevlendireceği bir müdür yardımcısı,

c) Sosyal ve idari hizmetleri yürütmekle görevli amir,

d) Personel veya ünite amiri veya benzer hizmetleri yürütmekle görevli amirden kurulur.”

23.09.1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 18inci maddesi “Komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile, konut tahsis komisyonları kurulur. Bu komisyonlar kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tesbit edilir.”,

14.12.2010 tarihli ve 27785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığımızın 2010/26 sayılı Genelgesinde “…2) Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi ve şeffaflığın sağlanması açısından kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş vb. sosyal haklara ilişkin olarak yapılan çalışma ve komisyonlara uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya işyeri bazında en çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkân sağlanacaktır.

3) Disiplin hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak;

- 657 sayılı Kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda 2005 yılında yapılan düzenlemeyle gerçekleştirildiği gibi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personel istihdam eden kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de disiplin ve yüksek disiplin kurulu çalışmalarına katılmalarına imkan sağlanması,...”

Hükmündedir.

IV- DEĞERLENDİRME:İlgi yazınız konusu, konu hakkındaki Başkanlığınız görüşü ve dayanağı mevzuat hükümlerinin birlikte incelenmesi neticesinde;

24.10.1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi “…Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir…”, 23.09.1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 14.12.2010 tarihli ve 27785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığımızın 2010/26 sayılı Genelgesinin “2) ... çalışma ve komisyonlara: uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya işyeri bazında en çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkan sağlanacaktır.” hükümleri uyarınca, Bölgeniz Disiplin Kurulu ve Bölgeniz Lojman Komisyonuna katılan sendika temsilcilerinin üye sıfatıyla değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaati hasıl olmuştur.

V- SONUÇ :  Bu itibarla;

24.10.1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi “…Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir…”, 23.09.1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 14.12.2010 tarihli ve 27785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığımızın 2010/26 sayılı Genelgesinin “2) ... çalışma ve komisyonlara: uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya işyeri bazında en çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkan sağlanacaktır.” hükümleri uyarınca, Bölgeniz Disiplin Kurulu ve Bölgeniz Lojman Komisyonuna katılan sendika temsilcilerinin üye sıfatıyla değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.