logo yeni

calisanlar2 copy

YEMEKHANESİ BULUNMAYAN KURUMLARDA YEMEK YARDIMI

Aktif . Yayınlanma Diğer Kurum Görüşleri

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :B.07.0.BMK.0.15-115458-79

Konu :Yiyecek Yardımı 01.07.09*8210

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

(Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğüne)

İlgi : 20/05/2009 tarihli ve B.12.1.TRG.065.03.840-253/2415 sayılı yazı.

İlgi yazının incelenmesinden, Devlet memurlarına yapılacak yemek yardımı

hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 inci maddesi uyarınca

hazırlanarak 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarının yiyecek

yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacakları ve yardımın uygulanması ile ilgili

esaslar düzenlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, yemek yardımının yemek verme

şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmayacağı, 4 üncü

maddesinde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetlerinin yarısını

aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum

bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, 5 inci maddesinde ise, kurum bütçelerine

yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, memurlara yemek vermek üzere kurulan

yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği ve yemek

servisinin, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve

yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacağı

belirtilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, memurlarına yemek yardımında bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların,

personelinin yeterli sayıda olmaması veya uygun yer bulunmayışı gibi sebeplerle

yemekhanelerinde sağlayamadıkları öğle yemeklerini, kurum bütçesine bu amaçla konulan

ödeneğin yemek servisinden faydalandıkları kurumun bu amaçla açılmış bulunan hesabına

aktarılması ve 14/01/2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (3) Sıra No’lu

2009 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde bedeli

alınması kaydıyla yemek servisi bulunan kurumların yemekhanelerinden karşılamaları,

mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini arz ederim.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.