logo yeni

calisanlar2 copy

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA ŞAHSA BAĞLI HAKLARI SONA ERENLERİN ÖDEMELERİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Kurum Görüşleri

Özet: 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin eski kadrosunun mali haklarının şahsa bağlı hak olarak saklı tutulması üç yıllık süre ile sınırlandırılması...

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.BMK.0.15. 115472-264                                                   2/5/2007* 8196

Konu : 4046 sayılı Kanunun 22 nci Maddesi

Sayın ………..

 İlgi: 2/3/2007 tarihli dilekçe.

             İlgide kayıtlı dilekçe ve ekleri incelenmiş olup, tereddüte düşülen konuya ilişkin Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

            1) 4046 sayılı Kanunun 4971 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen 22 nci maddesi ve 4971 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde, 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin eski kadrosunun mali haklarının şahsa bağlı hak olarak saklı tutulması üç yıllık süre ile sınırlandırılmış ve aynı düzenleme 4046 sayılı Kanunun 03/07/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerinde de yer almıştır.

            Keza, 15/08/2003 tarihinde yayımlanan 01/08/2003 tarihli ve4971 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde ;

            “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince şahsa bağlı hakları saklı tutulan ve halen bu haktan yararlanan personelin şahsa bağlı hakları bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl sonra sona erer. ...”

         denilerek, 15/08/2003 tarihinden önce nakle tabi tutulan personelin şahsa bağlı haklarının 15/08/2003 tarihinden itibaren üç yıl sonra yani 14/08/2006 tarihinde sona ermesi hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, 4046 sayılı Kanunun 5398 sayılı Kanunla değiştirilen 22 nci maddesinin altıncı fıkrası ile yine aynı Kanunun 29 uncu maddesiyle 4046 sayılı Kanuna eklenen geçici 22 nci maddede sırasıyla;

            “399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin ..... Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının  (bu tutar  sabit  bir  değer  olarak  esas alınır); nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir.

             Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden nakil işlemi tamamlanmış olan personel hakkında 22 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarına göre yapılan fark tazminatı ve şahıslarına bağlı olarak saklı tutulan hakların ödenmesinde, ilgililerin eski kurumları ile ilişiklerinin kesildiği tarih esas alınır. 1.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca şahsa bağlı hakları 15.8.2003 tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklı tutulan personelin şahsa bağlı hakları 14.8.2006 tarihinde sona erer. 15.8.2003 tarihinden bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihler arasında nakle tâbi tutulan ve şahsa bağlı haktan yararlanan personelin şahsa bağlı hakları ise atandıkları yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süreyle saklı tutulur ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce nakle tâbi tutulan personelin şahsa bağlı haklarının tespitinde ve fark tazminatının ödenmesinde bu fıkra hükümleri hariç 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır.

            Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nakil işlemleri tamamlanmamış  personel hakkında 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır”.

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Söz konusu hükmün yürürlüğe girdiği 21/7/2005 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden nakil işlemi tamamlanmış olan personel hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesini değiştiren 5398 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesi hükmüne göre işlem tesis edilmesi, dolayısıyla bu personelin eski kurumunda almakta olduğu aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil),makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarınınfark tazminatına esas alınmak üzere eski kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihteki miktarı ile sabit tutulması ve nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarının herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenmesigerekmektedir.Ancak, 4971 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca şahsa bağlı hakları 15/8/2003 tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklı tutulan personelin şahsa bağlı haklarının da 4046 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesi hükmü uyarınca 14/8/2006 tarihinde sona ermesi Kanunun amir hükmüdür.

             Dolayısıyla yukarıda yer alan hükümler ve yapılan açıklamalar çerçevesinde,  şahsa bağlı haktan yararlanma süresinin sona erdiği 14/08/2006 tarihinden itibaren;

a) Yeni kadronuzun aylık ve diğer mali hakları toplam net tutarının (fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç), katsayılardaki artışlar da dahil olmak üzere bu kadroya ait ödeme unsurlarında yapılanher türlü değişiklikler dikkate alınarak belirlenmesi, 

b) Bu şekilde hesaplanarak yapılacak yeni kadroya ilişkin ödemeler toplam net tutarının, eski kurumunuz ile ilişiğinin kesildiği tarihteki kadrosuna ait aylık ve diğer mali hakları (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından az olması durumunda, aradaki fark tutarının, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenmesi,

gerekmektedir.

            Bu nedenle, eski kurumunuzdan ilişik kestiğiniz tarih itibarıyla eski pozisyonunuza ilişkin olarak almakta olduğunuz net ücretin sabit tutulması ve yeni görevinize atandığınız tarihten sonra ise kadro unvanına bağlı olarak aylık, ek gösterge, kıdem aylığı, zam ve tazminat gibi unsurlardaki artışlar dikkate alınarak aylık ödenmesi ve yeni kadronuza ilişkin olarak yapılan ödemelerin sabit tutulan miktardan düşük olması halinde aradaki farkın tazminat olarak ödenmesi gerekmektedir.

            Görüldüğü üzere, naklen atandığınız tarihteki yeni kadronuzun aylık ve diğer mali haklarının hesaplanmasında; memur aylık katsayısı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınmaktadır. Ancak, kanun koyucu, eski ve yeni kadro için aylık ve diğer mali haklar açısından yapılan toplam ödemelerin mukayese edilerek aradaki farkın tazminat olarak ödenmesini hükme bağladığı için  eski ve yeni kadronuzun aylık ve diğer mali hakları toplamı birbirine eşitleninceye kadar, yeni kadronuzun aylık ve diğer mali haklarının hesabında katsayı artışlarından yararlandırılmanıza rağmen,  elinize geçen tutarda bir değişiklik olmamaktadır.

  2) 4046 sayılı Kanunun, 15.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında;

“Nakle tâbi personelin, geçici 9 uncu madde dikkate alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşların (özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum veya kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum veya kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur.”

            hükmüne yer verilerek, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvele tabi personelin atama tekliflerinin araştırmacı unvanlı kadrolara yapılacağı belirtilmiş olup, araştırmacı kadrosuna atanmanızda anılan madde hükmüne aykırı bir husus bulunmamaktadır.

            Bilgilerini rica ederim.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.