logo yeni

calisanlar2 copy

ÖZELLEŞTİRME SONUCU ATANANLARDAN KADRO DEĞİŞTİRENLERİN FARK ÖDEMESİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Kurum Görüşleri

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı  : B.07.0.BMK.0.15.115472-257

 Konu: 4046 sayılı Kanunun 22 nci Maddesi                                                   27/4/2007* 7781

 Sayın ……….

İlgi: 15/02/2007 tarihli dilekçeniz.

             İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup, tereddüte düşülen konuya ilişkin Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

            15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun”un Geçici 1 inci maddesinin değişik üçüncü fıkrasında;

“Bankalarda 31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılamaz. Yeniden yapılandırma sürecinde bankaların yönetim kurullarınca gerek özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılmak üzere kendisine sözleşme teklif edilen ancak özel hukuk hükümlerine göre çalışmayı kabul etmeyen gerekse özel hukuk hükümlerine göre çalışması uygun görülmeyip sözleşme imzalanmayan personel, bankaların yönetim kurullarınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

            Devlet Personel Başkanlığı kendisine bildirilen personel listelerini en geç kırkbeş gün içerisinde (özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç) tespit edeceği kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarını sağlamak üzere ilgili kurum veya kuruluşa gönderir. İlgili kurum ve kuruluş bildirimin ulaştığı tarihten başlayarak en geç beş iş günü içinde bu personelin atanmalarını yaparak atamalara ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bankalara bildirir. Atama tarihi itibarıyla personelin bankalarla ilişiği kesilmiş sayılır. Personelin atandığı kurumda fiilen göreve başlayacağı tarihe kadar geçen sürede her türlü mali ve sosyal hakları bankalarca karşılanmaya devam olunur. Bu fıkrada hüküm bulunmayan hallerde 24.11.1994 tarihli ve 4046

sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümleri uygulanır………”

            hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında;

           “ Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti,  ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.”

            hükmüne yer verilmiştir. Maddede açıkça görüleceği üzere, özelleştirme nedeniyle nakle tabi tutulan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tabi personele Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları (21/7/2003 tarihinden önce nakle tabi tutulan personel için eski kurumları ile ilişiklerini kestikleri tarih) ödemelerin sabit bir değer olarak esas alınması ve esas alınan bu tutarın, nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatlar, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarın, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödeneceği ve Devlet Personel Başkanlığınca atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verileceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu itibarla, T.Halk Bankası A.Ş’de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli II sayılı Cetvele tabi “bilgisayar işletmeni” olarak görev yapmakta iken 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 24/11/1994 tarihli 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğüne “daktilograf” olarak atandığınız, ancak göreve başladıktan sonra kendi isteğinizle İçişleri Bakanlığı Kınık İlçe Nüfus Müdürlüğüne “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” olarak naklen atanmanız nedeniyle, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince tarafınıza fark tazminatı ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.     

reddüte düşülen konuya ilişkin Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

            15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun”un Geçici 1 inci maddesinin değişik üçüncü fıkrasında;

“Bankalarda 31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılamaz. Yeniden yapılandırma sürecinde bankaların yönetim kurullarınca gerek özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılmak üzere kendisine sözleşme teklif edilen ancak özel hukuk hükümlerine göre çalışmayı kabul etmeyen gerekse özel hukuk hükümlerine göre çalışması uygun görülmeyip sözleşme imzalanmayan personel, bankaların yönetim kurullarınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

            Devlet Personel Başkanlığı kendisine bildirilen personel listelerini en geç kırkbeş gün içerisinde (özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç) tespit edeceği kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarını sağlamak üzere ilgili kurum veya kuruluşa gönderir. İlgili kurum ve kuruluş bildirimin ulaştığı tarihten başlayarak en geç beş iş günü içinde bu personelin atanmalarını yaparak atamalara ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bankalara bildirir. Atama tarihi itibarıyla personelin bankalarla ilişiği kesilmiş sayılır. Personelin atandığı kurumda fiilen göreve başlayacağı tarihe kadar geçen sürede her türlü mali ve sosyal hakları bankalarca karşılanmaya devam olunur. Bu fıkrada hüküm bulunmayan hallerde 24.11.1994 tarihli ve 4046

sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümleri uygulanır………”

            hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında;

           “ Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti,  ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.”

            hükmüne yer verilmiştir. Maddede açıkça görüleceği üzere, özelleştirme nedeniyle nakle tabi tutulan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tabi personele Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları (21/7/2003 tarihinden önce nakle tabi tutulan personel için eski kurumları ile ilişiklerini kestikleri tarih) ödemelerin sabit bir değer olarak esas alınması ve esas alınan bu tutarın, nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatlar, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarın, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödeneceği ve Devlet Personel Başkanlığınca atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verileceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu itibarla, T.Halk Bankası A.Ş’de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli II sayılı Cetvele tabi “bilgisayar işletmeni” olarak görev yapmakta iken 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 24/11/1994 tarihli 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğüne “daktilograf” olarak atandığınız, ancak göreve başladıktan sonra kendi isteğinizle İçişleri Bakanlığı Kınık İlçe Nüfus Müdürlüğüne “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” olarak naklen atanmanız nedeniyle, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince tarafınıza fark tazminatı ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.                 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.