logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARA KOMİSYON ÜYELİĞİ ÜCRETİ ÖDENMESİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Kurum Görüşleri

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.15-115462-314 28/4/2009*5422

Konu: Ek Ücret

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Personel Genel Müdürlüğü)

İlgi: 13/4/2009 tarihli ve B.12.0.PER.0.07.33/848.99.01/11462 sayılı yazı.

Konya Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

çerçevesindeki İl Proje Yürütme Biriminde görevlendirilen Konya Bayındırlık ve İskan

Müdürlüğünde görevli ……………….., ………………. ve ……………..’ye söz konusu

görevlendirme nedeniyle ücret ödenip ödenmeyeceği hususundaki tereddüde ilişkin ilgi yazı

ve ekleri incelenmiş olup, Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

“Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri,

hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.”

hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında da;

“Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler

karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar

sağlanamaz...”

denilmektedir.

Aynı Kanunun “İkinci görev yasağı” başlıklı 87 nci maddesinde ise, memurlara bu

maddede sayılan kurumlarda ikinci görev verilemeyeceği, bu kurumlardan her ne ad altında

olursa olsun para ödenemeyeceği ve yarar sağlanamayacağı belirtilmiş, son fıkrasında da;

“Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile

hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni

başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli

kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta -

Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından

idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel

kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine

ilişkin hükümler saklıdır.”

hükmüne yer verilmek suretiyle ikinci görev yasağına bazı istisnalar getirilmiş

bulunmaktadır. Böylece Devlet memurlarının asli görevlerinin devamı niteliğinde

bulunmayan ve özel kanunlarla kurulan bazı komisyon, kurul, heyet ve jüri çalışmalarına

katılmalarına ve çalışmalarının karşılığında yine kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara

dayanılarak tespit edilen ücretlerden yararlanmalarına imkan sağlanmıştır.

Dolayısıyla, Devlet memurlarına yaptıkları işler karşılığında bir ödemede

bulunulabilmesi için, bunun, ya kanunda ya da kanunun açıkça bir ücret ödenebilmesinin

belirlenmesi konusunda verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerde

düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Bu itibarla, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesindeki İl

Proje Yürütme Biriminde görevlendirilen personele, bu görevler karşılığında ücret

ödenmesine yönelik herhangi bir kanuni düzenleme bulunmadığından, ilgililere herhangi bir

ücret ödenmesine de imkan bulunmamaktadır.

Bilgilerini arz ederim.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.