logo yeni

calisanlar2 copy

FARK TAZMİNATI ALANLARIN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Kurum Görüşleri

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 Sayı         : B.07.0.BMK.0.15.115472-196                                                  10/12/2007*25250

Konu       : Aile Yardımı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

(SSK Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Devredilen)

 İlgi : 13.09.2006 tarihli ve B.13.2.SSK.5.01.71.00/XII-XIV-6600/720871 sayılı yazı.

            İlgi yazınızın incelenmesinden, Ankara İl Telekom Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, Kurumunuz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknisyen kadrosuna atanan ………’na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca ödenen aile yardımının, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre yapılan fark tazminatı ödemelerinde eski ve yeni kadrosuna ait aylık ve diğer mali haklarının toplam net tutarının hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında;

             “Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti,  ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. ...”

            hükmüne yer verilerek, özelleştirme nedeniyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin eski kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları (21/7/2003 tarihinden önce nakle tabi tutulan personel için eski kurumları ile ilişiklerini kestikleri tarih) ücretin toplam net tutarının (fazla mesai ücreti hariç), nakledildikleri kurum ve kuruluştaki her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarının herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca ödeneceği açıkça belirtilmiş bulunmaktadır.

            406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise;

            “Birinci fıkra kapsamına giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla bu unvana  göre  belirlenmiş  olan  ücret  ve  diğer  malî  haklarına  bu  tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde  kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınır…”

            hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, Türk Telekom’da çalışmakta iken diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen sözleşmeli personel hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin fark tazminatına esas alınacak eski pozisyon için yapılan ödemeler toplam net tutarının belirlenmesine ilişkin beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre belirlenen ücretin esas alınması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

            “Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düşmesi durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel, kamu görevlerinden yüzseksen gün aylıksız izinli sayılır. … Bu fıkrada   belirtilen  süre  içinde  nakle  tâbi  personelden  Türk Telekom tarafından hizmetine ihtiyaç duyulmayanlar tespit edildikleri tarihten, kendi isteği ile nakil talep edenler ise talep tarihinden itibaren en geç doksan (yüzseksen günlük aylıksız izin süresi aşılmamak kaydıyla ve 15 Ocak 2006 tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle) gün içinde Türk Telekom tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların aylıksız izinleri bu tarih itibarıyla sona erer. …”

            hükmü öngörülmüştür. Söz konusu fıkrada yer alan hükmün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, nakil hakkı bulunan personelden Türk Telekom hisselerinin devir tarihinden itibaren yüzseksen günlük süre içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin bildirim ücreti olarak 15 Ocak 2006 tarihi itibarıyla hesaplanan ücretlerin esas alınması gerekmektedir.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde ise;

            “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
            Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için  "1500", çocuklarından herbiri için de  "250" gösterge rakamının "(72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı)" aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez…..”

  denilmek suretiyle, Devlet memurlarına ödenecek aile yardımı ödeneği düzenlenmiş, müteakip maddelerde de söz konusu ödeneğin ödeme usulü ve bu ödemeye hangi hallerde hak kazanılacağı ve kaybedileceği belirtilmiş bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin fark tazminatını düzenleyen beşinci fıkrasında, ilgililerin fark tazminatına esas eski ve yeni kadroları için yapılan ödeme unsurları arasında Devlet memurlarına belirli durumlarda ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine yer verilmemiştir. Ancak, Devlet memurlarına sosyal yardımlar kapsamında ödenmekte olan aile yardımından dolayı, ilgililere yapılacak fark tazminatında herhangi bir azalmaya yol açılmamasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

            Bu itibarla, aile yardımı ödeneğinin, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre yapılan fark tazminatı ödemelerinde ilgilinin gerek eski kadrosu gerekse yeni kadrosu için yapılan ödemeler toplam net tutarının hesabında dikkate alınmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

            Bilgilerini rica ederim.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.