logo yeni

calisanlar2 copy

EK GÖREV ÜCRETİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Kurum Görüşleri

Özet:Bakanlığınız personelinin bazı ek görevleri belirtilerek, bu görevlerin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde belirtilen görevler arasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda düşülen tereddüdün giderilmesi talebi...

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı         : B.07.0.BMK.0.15.115468-48                                                    29.01.09*1057          

Konu       : Ek görevler

 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Personel Dairesi Başkanlığı)

 İlgi      : 29/1/2008 tarihli ve B.14.0.PER.0 00 00 05-637 03 02/625 sayılı yazı.

         

             Bakanlığınız personelinin bazı ek görevleri belirtilerek, bu görevlerin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde belirtilen görevler arasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda düşülen tereddüdün giderilmesi talebine ilişkin ilgi yazı incelenmiş olup, konu hakkındaki Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

            Bilindiği üzere, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde;

            “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden asli kadro ve görevleri dışında, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

            hükmü yer almaktadır.

            Anılan maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan ve 8/1/2003 tarihli ve 24987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (155) Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde;

            “......

            1- “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden asli kadro ve görevleri dışında” ibaresinden, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kendi kurumları dışındaki görevlerinin anlaşılması,

            2- Kurum ve kuruluşların” ibaresinden, ilgililerin memur veya diğer kamu görevlisi sıfatı nedeniyle kendi kurumları dışında, belirtilen görevlerin alındığı tüm kurum ve kuruluşların anlaşılması,

            3- Memur ve kamu görevlisi sıfatı nedeniyle görev alınanlar ile bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların ayrı birer kurum veya kuruluş olarak değerlendirilmesi,

            4- İlgililere kendi kurumları dışında, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda aldıkları görevler karşılığında ilgili mevzuatında herhangi bir ödeme yapılmasının öngörülmüş olması halinde bu ödemelerden sadece birinin yapılması,

            ......

            gerekmektedir.”

denilmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde:

1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde, ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilânları incelemek ve inceleme sonucuna göre,  bu Kanunun 16 ncı madde hükümlerine aykırı reklam ve ilânları  üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulunun Bakanlığınız bünyesinde oluşturulması öngörülmüştür. Yine aynı madde uyarınca anılan Kurulun, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurabileceği hükme bağlanmıştır.

            Dolayısıyla Bakanlığınız bünyesinde oluşturulan Reklam Kurulu ile bu Kurulun kurduğu özel ihtisas komisyonlarında yapılan görevlendirmeler, personelinizin asli kadro ve görevlerinin dışında yürütülen görevler kapsamında bulunmadığından her iki görevin de 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamında bulunmadığı değerlendirilmektedir.

2) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odalarının; tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğu belirtilmektedir.

Aynı Kanunun 71 inci maddesinde ise; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin çıkarılmasına ilişkin esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare etmek ve Bakanlık ile Birlik arasındaki çalışmaları koordine etmek üzere; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, İç Ticaret Genel Müdürü veya görevlendireceği yardımcısı, Birlik Genel Sekreteri, ilgili genel sekreter yardımcısı ve gazete müdüründen oluşan bir Komite kurulacağıbelirtilmektedir.

3) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde; kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve Konfederasyonun tüzel kişiliğe sahip olduğu belirtilmektedir.

            Aynı Kanunun 70 inci maddesinde ise, Sicil Gazetesinin çıkarılmasına ilişkin esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare etmek ve Bakanlık ile Konfederasyon arasındaki çalışmaları koordine etmek üzere; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü ve genel müdür yardımcıları ile Konfederasyon genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı ve Sicil Gazetesi müdüründen oluşan Sicil Gazetesi komitesinin kurulacağı belirtilmiştir.

4) 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, Türk Standartları Enstitüsünün tüzelkişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir Kamu Kurumu olduğu belirtilmektedir.

            Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde ise, Genel Kurul kararıyla kurulacak ihtisas kurullarının Türk Standartları Enstitüsünün ilmi inceleme ve standartları hazırlama kurulları olduğu ve bu kurullara bağlı olarak komiteler de kurulabileceği ve bunların oluşturulmasında özellikle üniversite öğretim elemanları ile uzmanlardan yararlanılacağı belirtilmiştir.                

Dolayısıyla, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde geçen “kurum ve kuruluşlar” ibaresinden, memur veya diğer kamu görevlilerinin bu sıfatları nedeniyle görev yaptıkları kendi kurumları dışındaki, söz konusu görevlerin alındığı tüm kurum ve kuruluşlar kastedildiğinden, tüzel kişiliğe sahip olarak kurulan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve Konfederasyonu ile Türk Standartları Enstitüsünün de Bakanlığınız personeli açısından anılan Tebliğdeki “kurum ve kuruluşlar” kapsamında değerlendirilmesi  gerektiği mütalaa edilmektedir.  

             Bu itibarla, (155) Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde açıklandığı üzere,Bakanlığınız personelinin asli kadro ve görevleri dışında, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odaları ile esnaf ve sanatkârlar odaları bünyesinde oluşturulan komitelerde, Türk Standartları Enstitüsünün standart hazırlama ihtisas kurullarında görevlendirmeleri halinde bu görevlendirmelerden sadece birisi için ödeme yapılabileceği mütalaa edilmektedir.  

            Bilgilerini arz ederim.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.