logo yeni

calisanlar2 copy

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİLERİN ZAM VE TAZMİNATLARI

Aktif . Yayınlanma Diğer Kurum Görüşleri

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 80755325/

Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti, Programcı ve Çözümleyici Zam ve Tazminatları

03.03.2014 / 1817

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 16/1/2014 tarihli ve 83993637-105.02.01/443 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 2014 yılı Ocak ayına ilişkin ücret artışının hesabı ile teknik hizmetler sınıfına alınan programcı ve çözümleyici unvanlarındaki personelin zam ve tazminatlarının hesabında tereddüde düşüldüğü belirtilerek konu hakkında görüş talep edilmektedir.

1) Bilindiği üzere, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca, kamu hastane birliklerinde, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde personel istihdam edileceği hükme bağlanmış, söz konusu Kararnamenin sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarını düzenleyen 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

“Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret esas alınarak genel bütçeden ekli (III) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda peşin olarak ücret ödenir. Ayrıca bağış, faiz ve kira gelirleri hariç olmak üzere döner sermaye gelirlerinden aynı cetvelde belirlenen tavan oranları geçmemek kaydıyla ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile usûl ve esasları; hastanenin grubu, personelin görevi, eğitim durumu, çalışma şartları ve çalışma süreleri, hizmete katkısı, performansı gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir. ”

hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda ilk defa istihdam edilecek sözleşmeli personelin ücreti ve yapılacak ek ödeme tutarı, anılan Kararnamenin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre tespit edilecektir.

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinde, Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği, memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği, ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin saklı olduğu hükmü bulunmaktadır. Anayasanın 53 üncü maddesinde ise; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına sahip olduğu, toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususların kanunla düzenleneceği belirtilmiş, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda da bu hususlara yer verilmiştir. Anılan Kanun uyarınca toplu sözleşme; bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsamaktadır.

Dolayısıyla, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin ücret artışı da 4688 sayılı Kanun uyarınca akdedilen Toplu Sözleşme hükümlerine tabi bulunmaktadır.

Nitekim, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 1 inci maddesinde, bu Toplu Sözleşmenin; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümünün 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümünün ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanacağı, bu Toplu Sözleşmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında;

"Madde 5- (1) 1/1/2014-31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere;

d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2013 tarihli ve 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri 175 TL artırılmıştır.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri 175 TL artırılmıştır.

f) Geşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların. 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle artırılmış olan mevcut briit sözleşme ücretleri 175 TL artırılmıştır. ”

hükmü bulunmaktadır. Anılan maddenin dördüncü fıkrasında da, Maliye Bakanlığının, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirleyeceği ve duyuracağı belirtilmiştir.

Bakanlığımızın mali ve sosyal haklara ilişkin 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Genelgesi ile sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları enflasyon farkını da yansıtacak şekilde yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Genelgenin “A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler” başlığı altında yapılan (1) numaralı düzenlemede;

"...

3 Ocak 2014 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2013 Yılı Aralık ayında 2013 yılı Haziran ayına göre %3,27 oranında artış gerçekleşmiştir.

Söz konusu Sözleşmenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumun gerçekleşmiş olması nedeniyle, Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasıyla belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücret artış oranları ve ücret tavanları ile 6 nci maddede yer alan temel ve sözleşme ücretleri, anılan Sözleşmenin 3 iincü maddesi ile 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümlere istinaden yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2014-31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere;

d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2013 tarihli ve 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesinin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesinin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir.

J) Çeşitli statülerde 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri Hail i kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (i) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir... ”

düzenlemesine yer verilmiştir.

Buna göre, söz konusu hükümler gereği 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca anılan Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin;

a) 2013 yılı sonu itibarıyla mevcut brüt sözleşme ücretlerinin, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere %0,27 oranında artırılması ve bu artış sonucu oluşan ücretlere 175 TL ilave edilmesi,

b) Toplu Sözleşmede söz konusu personele yapılacak ek ödeme hesabına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, ek ödemelerinin söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre ödenmeye devam edilmesi,

gerektiği değerlendirilmektedir.

2) Benzer uygulamanın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca vize edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarında çalıştırılan personelin ücret artış hesabında da geçerli olması gerektiği düşünülmektedir.

Bilindiği üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya kuramların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabileceği, bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kuramca teklif edilecek en fazla sekiz kişiye ödenecek ücretin. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer on kişiye üç katını, geri kalanlara ise iki katını geçemeyeceği ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamayacağı, anılan maddenin son fıkrasında da, istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personelinin sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, aranılacak diğer özellikler, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esaslarının Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm uyarınca Bakanlığımızca hazırlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin “Vize” başlıklı 7 nci maddesinde de, büyük ölçekli olduğu tespit edilen bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personel pozisyon sayısı, niteliği, sözleşme ücreti, çalışma süresi, hizmet sözleşmesi örneği ve diğer hususların Bakanlığımızca vize edileceği belirtilmiştir. Anılan hüküm uyarınca Bakanlığımızca vizesi yapılan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarının tavan ücretleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının katları şeklinde belirlenmektedir. Buna göre, söz konusu pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli bilişim personelinin istihdamına başlandığı dönemdeki ilk ücret tespiti, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının katı şeklinde tespit edilmektedir. Ancak sözleşmeli bilişim personelinin ücretlerinde meydana gelecek artışların, yukarıda belirtilen 4688 sayılı Kanun, Toplu Sözleşme ve Bakanlığımız Genelgeleri çerçevesinde uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca vize edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarında 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin, 2013 yılı sonu itibarıyla mevcut brüt sözleşme ücretlerinin, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere %0,27 oranında artırılması ve bu artış sonucu oluşan ücretlere 175 TL ilave edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

3) Bilindiği üzere, 24/6/2013 tarihli ve 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile programcı ve çözümleyici unvanları 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınmıştır.

Diğer taraftan, 1/1/2014 - 31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacak olan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarım Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme”nin 24 üncü maddesinde;

“190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetveller ile diğer ilgili kadro cetvellerinde genel idare hizmetler (GİH) sınıfında yer alan, ancak 24/6/2013 tarihli ve 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla unvanları Teknik Hizmetler Sınıfına alınan “Programcı" ve “Çözümleyici” unvanlı kadroların hizmet sınıfı “TH” olarak uygulanır. ”

hükmüne yer verilmiş, 6518 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin üçüncü fıkrasıyla da 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümleri ile diğer ilgili mevzuatta yer alan programcı ve çözümleyici unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.

Anılan Toplu Sözleşmenin 25 inci maddesinde ise;

“17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, 24/6/2013 tarihli ve 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla unvanları Teknik Hizmetler Sınıfına alınan ve 24 üncü maddesi uyarınca hizmet sınıfı “TH” olarak uygulanacak olan programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez. ”

hükmüne yer verilerek, yükseköğrenim mezunu olup programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından, yükseköğrenimleri mesleki teknik olmayanların yararlanacağı zam ve tazminatlar belirlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 13/1/2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2014 yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyerinin esas alınacağı, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, anılan Kararın “Bazı özel durumlara ilişkin esaslar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde;

"Hizmetin niteliği itibarıyla II sayılı Cetvelin farklı bölümlerine göre birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi öngörülen durumlarda, bunlardan oranı fazla olan ödenir. ’’

hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Kararın uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ve 11/5/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” bölümünün 3 üncü sırasında, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kuramlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işleminin yapılmayacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, anılan Karara ekli I sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” Cetvelinin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nde kadro unvanları esas alınarak düzenlenmiş olan zamların ödenmesinde herhangi bir sınıfta bulunma şartı öngörülmemiş,“(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nde ise kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunmak şartıyla 1 inci sırasında “Başmühendis, Başmimarlara”, 2 nci sırasında “en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir plancılarına”, 3 üncü sırasında “en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş “jeolog, hidrolog, bölge plancısı, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, jeomorfolog, istatistikçi, arkeolog, matematikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlara”, 4 üncü sırasında “en az dört yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer personele”, 5 inci sırasında “en az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş yüksek teknikerler ve teknikerler ile tütün eksperleri, prospektörlere”, 6 nci sırasında “lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik öğrenim veya mesleki teknik kurs görenler, Fen Memurları, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu mezunlarına”, 7 nci sırasında “lise dengi mesleki teknik okul mezunlarına” yer verilerek, kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanların zam puanları, unvanları veya mesleki teknik öğrenim seviyeleri esas alınarak düzenlenmiş, 8 inci sırasında ise mesleki teknik bir içeriğe sahip olma şartı aranmaksızın “kadroları bu sınıfa dahil diğer personelin” yararlanacağı zam puanlarına yer verilmiştir.

Karara ekli II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasında en az dört yıllık yükseköğrenim görmek şartıyla (a) bendinde “Başmühendis, Başmimarlara”, (b) bendinde “yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarına”, (c) bendinde “jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlara”, (d) bendinde “unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilere”,

2 nci sırasında “en az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerine”, 3 üncü sırasında “lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenlere”, 4 üncü sırasında “lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlere” yer verilerek, kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanların özel hizmet tazminatı oranları, unvanları veya mesleki teknik öğrenim seviyeleri esas alınarak düzenlenmiştir.

Anılan Toplu Sözleşme ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca;

a) Toplu Sözleşmenin 25 inci maddesi hükmü, sadece yükseköğrenim mezunu olup programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından, yükseköğrenimleri mesleki teknik olmayanları kapsaması nedeniyle, söz konusu hükmün mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olanlar ile lise veya lise dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olanlar için uygulanmasına imkan bulunmadığı,

b) Teknik Hizmetler Sınıfına atanılabilecek mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olup programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunanların, Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak 2006/10344 sayılı Karara ekli Cetvellerin Teknik Hizmetler bölümlerinin ilgili sıralarında öngörülen puan ve oranlar üzerinden zam ve tazminatlardan yararlandırılması,

c) Mesleki teknik olmayan yükseköğrenim görmüş olup programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunanlardan;

1. En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanların 2006/10344 sayılı Karara ekli I sayılı “îş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde öngörülen tazminat oranlarından yararlandırılması,

2. En az iki yıl süreli yükseköğrenim görmüş olanların 2006/10344 sayılı Karara ekli I sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 5 inci sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 2 nci sırasında öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılması,

d) Lise veya lise dengi Öğrenim görmüş olup programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunanlardan;

1. Lise veya lise dengi öğrenim görmüş olanların, öğrenimlerinin niteliğine bakılmaksızın, söz konusu Karara ekli I sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” Cetvelinin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 16/c sırasında ve Dip Not 3 üncü sırasında öngörülen puanlardan yararlandırılması,

2. Lise dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olanların, II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 15 inci Grubunda veya “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 4 üncü sırasında öngörülen tazminat ve ek 

tazminat oranları toplamından fazla olanı esas alınmak suretiyle tazminatlardan yararlandırılması,

3. Diğer lise veya lise dengi öğrenim görmüş olanlardan;

- 1-4 dereceli kadrolarda bulunanların II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 15 inci Grubunda öngörülen tazminat oranından yararlandırılması,

- Diğer derecelerden aylık alanların III sayılı “Diğer Tazminatlar” Cetvelinin “(G)” bölümünün (b/1) sırasında öngörülen tazminat oranından yararlandırılması,

e) Bunlara, yukarıda yararlandırılmaları gerektiği belirtilen puan ve oranlar dışında, Kararın diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatların hiçbir şekilde ödenmemesi,

gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.