logo yeni

calisanlar2 copy

926'YA GÖRE ARAŞTIRMACI OLAN PERSONELİN VEKALETEN GÖREVLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Vekalet ve İkinci Görev

Özet: 926 sayılı Kanunun ilgili maddesine istinaden kamu kurumlarına araştırmacı olarak ataması yapılan personelin vekaleten görevlendirilebileceğine ilişkin (21/11/2012-17674)

10/03/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen Geçici 32 inci maddede yer alan hükümler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı emrine “Araştırmacı(6191)” unvanlı kadroya atama teklifinizin yapıldığını belirterek Tokat Almus Devlet Hastanesinde görevlendirilip görevlendirilemeyeceğiniz hususunda görüş talebinde bulunduğunuz ilgi dilekçe incelenmiştir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesinde; “...kamu kurum ve kuruluşlarının araştırmacı unvanlı kadrolarına atanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı tarafından mali ve sosyal haklarına esas olacak derece, kademe ve rütbeleri belirtilmek suretiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” ve “. . . Bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödenir...” hükümleriyle, “...İhdas edilen bu kadrolardan kullanılmayanlar ile herhangi bir nedenle boşalanlar, başka bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Buna ilişkin bilgiler ilgili kurumlarca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümde, “Araştırmacı(6191)” unvanlı kadroya atanan personelin 926 sayılı Kanunda sayılan aylık ve mali haklar haricinde 657 sayılı Kanun kapsamında görev yapacakları belirtilmiş ancak “Araştırmacı(6191)” kadro unvanının görev tanımına yer verilmemiştir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 3 ve Ek 4 üncü maddelerinde Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personelin, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin sürecin, ilgililerin herhangi bir talepleri olmaksızın diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip tamamlanacağı; Devlet hizmeti yükümlülüğünün söz konusu Bakanlıkta veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kuruluşlarda Devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna tâbi sözleşmeli sağlık personeli olarak yerine getirebileceği hüküm altına alınmıştır.

3359 sayılı Kanununun Ek 6 ncı maddesinde; “Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamaz. Ancak deprem gibi olağanüstü hallerde geçici olarak bir ayı aşmamak üzere görevlendirilebilir. Mazeret, zorunluluk halleri (...) gibi nedenlerle başka yere atanan personelin kalan yükümlülük süreleri, eski ve yeni görev yeri hizmet sürelerinin oranına göre belirlenir. Sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler, yükümlülüklerinin geri kalan kısmını Devlet memuru olarak tamamlarlar. Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında yapılacak atamalar açıktan atama sayısına dahil edilmez. Devlet memuru veya sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tâbi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.

Devlet hizmeti yükümlüsü personel, bu Kanun hükümleri dışında genel hükümlere ve ilgili Kurum mevzuatına tâbidir.” hükmü yer almaktadır. Görüleceği üzere, 3359 sayılı Kanun, tabiplerin uzmanlık eğitimlerini tamamlamalarının akabinde herhangi bir seçim hakkı tanımaksızın Devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirmelerini zorunlu kılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin Şartları” başlıklı 86 ncı maddesinde; “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin Şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir... Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir...” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, halen “Araştırmacı(6191)” unvanıyla çalışmakta olan ve Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlayarak Uzman Doktor sıfatını kazanan personelin ilgili mevzuatı uyarınca mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamak üzere Tokat Almus Devlet Hastanesinde Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi çerçevesinde vekaleten görevlendirilmesinin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.