logo yeni

calisanlar2 copy

BAŞKONTROLÖR, KONTROLÖR VE STAJYER KONTROLÖRLERİN SENDİKA ÜYESİ OLMALARI

Aktif . Yayınlanma Sendika

ÖZET: Bakanlığınız merkez teşkilatı ana hizmet birimleri arasında yer alan ….. Genel Müdürlüğü Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolör kadrolarında istihdam edilen personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına dair. 21/09/2012-14655

 

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesinin (ı) bendinde; bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanlarının, sendika üyesi olamayacakları hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendinde; "Kontrolör: Kültür yatırım ve girişimleri ile turizm yatırım ve işletmelerini denetlemekle görevli Bakanlık merkez teşkilatında stajyer kontrolör, kontrolör ve baş kontrolör unvanı ile çalışan denetim elemanlarını, ...ifade eder." hükmü, 28 inci maddesinde ise; "Kontrolörler ihtiyaca göre Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü veya Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, Bakan Onayı ile görevlendirilir. Kontrolörler Bakan Onayı ile görevlendirilecek bir başkan koordinasyonunda çalışır." hükmü, 30 uncu maddesinin (a) bendinde ise; "Kontrolörler, istihdam edildikleri genel müdürlüğün görev alanına giren konularda her türlü inceleme, araştırma ve denetim işlerini; 5225 sayılı Kanun, 2634 sayılı Kanun ve 1618 sayılı Kanun ile 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, 16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği, 4/9/1996 tarihli ve 22747 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre yürütürler." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8/(a) sıra nolu bölümünde; en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip; Müsteşarlık ve Başkanlık Kontrolörleri ile Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri merkez denetim elemanı olarak sayılmıştır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; ülke düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olan ve Bakanlığınız merkez teşkilatı ana hizmet birimine dahil Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolör kadrolarında istihdam edilen personelin, merkezi denetim elemanı olmaları sebebiyle kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.