logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKA ÜYESİ OLAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE ÜYE OLMAYAN KAMU GÖREVLİLERİNDEN FARKLI AİDATLAR KESİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

ÖZET: … Belediyesi ile hizmet kolunda yetkili sendika olan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası(Bem-Bir-Sen) arasında akdedilen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin 4 üncü maddesinde; "Bem-Bir-Sen üyesi kamu görevlilerinden taban aylığın % l'i oranında, diğer sendikalara üye olan veya sendikasız olan kamu görevlilerinden taban aylığının % 2'si oranında sözleşme aidatı, sosyal denge tazminatından kesilerek Bem-Bir-Sen'e aktarılır" hükmüne yer verildiği hasebiyle söz konusu sözleşme aidat kesintilerinde uygulanan oranların farklılığından kaynaklanan tereddüde dair. 01/11/2012-16065

 

 

25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 3 üncü maddesinde kamu görevlisi, "...Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca aynı Kanunun "Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması" başlıklı 32 nci maddesinde, "27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.

Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.

İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 21/05/2012 tarihinde Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı tarafından akdedilen "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme" hükümlerinde de sendika üyesi olan kamu görevlisi ile sendika üyesi olmayan kamu görevlilerinden farklı oranlarda sözleşme aidatı kesileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde ilgili Belediye ve yetkili Sendika arasında akdedilen sözleşme hükümlerine göre sendika üyesi olan kamu görevlileri ile sendika üyesi olmayan veyahut başka sendika üyesi olan kamu görevlilerinden farklı sözleşme aidatı kesilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.