logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILMA USULÜNE İLİŞKİN

Aktif . Yayınlanma Sendika

ÖZET: Türk Eğitim-Sen, (Y) İli şubesinde yönetim kurulu üyesi iken, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma başvurusunda bulunduğunuzu ve boşalan üyeliğe şube yönetim kurulunca yedek yönetim kurulu üyesinin alınmasına karar verildiğini belirten ve ayrılma talebiniz hakkında şube yönetim kurulunca oylanmadan karar verilip verilemeyeceğine dair. 07/11/2012-16756

 

 

25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Tüzük" başlıklı 7 nci maddesinin (h) bendinde; "Sendika veya konfederasyonun genel kurul dışındaki zorunlu organlarına üyelerin seçilme usulü, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri"nin tüzüklerde düzenlenmesi hükme bağlanmış olup; bu üyelerin görevden alınma usulüne ilişkin bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Diğer taraftan; Türk Eğitim-Sen Tüzüğünün '"Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 38 inci maddesinin (k) bendinde " Üyelerin her türlü başvurularını incelemek, ilgili mercilerle görüşmek, mahallinde halledilemeyen konuları Genel Merkeze bildirmek, mevzuattan ve çalışma hayatından doğan anlaşmazlıklarda, idare ile doğacak ihtilaflarda, hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda; Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki üzerine, üyelerini ve mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve açılan davalarda taraf olmak." hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Tüzüğün "Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları" başlıklı 39 uncu maddesinde de, "Şube yönetim kurulu, en az ayda bir defa şube başkanının, şube başkanının yokluğunda şube sekreterinin başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Şube yönetim kurulu, şube sekreterinin hazırladığı gündemdeki konularla uygun gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar. Şube yönetim kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde kararı toplantı başkanının oyu belirler...." hükmü yer almakta olup; şube yönetim kurulunun toplanma şekli ve gündemdeki konuların karara bağlanma şekli açık bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca anılan Tüzüğün "Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 19 uncu maddesinde, "...d) tüzüğü uygulamak, gerekliğinde yorum getirmek, değişiklik tekliflerini Merkez Genel Kurulu'na götürmek." hükmü yer aldığından Tüzükte belirtilen hususlarda düşülen tereddütleri açıklığa kavuşturma görevi de Merkez Yönetim Kuruluna verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda ve ilgili Yönetmeliklerde bahsi geçen hususla ilgili olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden; Türk Eğitim-Sen Tüzüğünün 19 uncu maddesinin (d) bendi uyarınca konuya ilişkin Merkez Yönetim Kurulunun görüşüne başvurulması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.