SENDİKA ÜYELİĞİNDE ÇALIŞANLARIN KADRO VE POZİSYONLARININ BULUNDUĞU YER Mİ YOKSA GÖREV YERİMİ ESAS

Aktif . Yayınlanma Sendika

ÖZET: Üniversiteniz bünyesinde görev yapmakta olan personelin sendika üyeliklerinin, çalışanların kadro veya pozisyonunun bulunduğu yer esas alınarak mı yoksa görev yapılan birim esas alınarak mı değerlendirileceğine dair. 26/03/2012-4747

 

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3 üncü maddesinde; “… Kamu Görevlisi : Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yo­nun­da çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini … İfade eder…” hükmü ile25 inci maddesinde; “Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. … Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır…” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının yer aldığı hizmet kolları 07/09/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” ile tespit edilmiş ve mezkur Yönetmelik eki cetvellerde üniversitelerde çalışan personelin 02 nolu   “Eğitim,  Öğretim ve Bilim Hizmetleri” hizmet kolundaki sendikalara, üniversite hastanelerinde çalışan personelin ise 03 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” hizmet kolundaki sendikalara üye olabilecekleri belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde,  sendika üyeliği, kadro veya pozisyona göre tanımlanmış olduğundan, kadroda veya sözleşmeli pozisyonda istihdam edilen personelin hangi hizmet kolunda olduğunun belirlenmesi hususunda, kadro veya pozisyonun vize edildiği birimin esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

larınH� y �|77ği ve 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak seçilenlerden, yazılı talepte bulunanların aylıksız izne ayrılabileceği, aylıksız izin talebinde bulunmayanların ise haftada bir gün kurumlarından izinli sayılacağı mütalaa edilmektedir.