SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN TOPLANTI KONFERANS SEMİNERE KATILMALARI HALİNDE İZİN VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

ÖZET: … Sendikası il ve ilçe yöneticilerinin, toplantı, konferans, seminer ile çeşitli kurullar ve komisyonlara katılması halinde izinli sayılıp sayılamayacağı eğer izinli sayılırsa bu iznin hangi tür izin olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair. 30/04/2012-6951

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinde “Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar. Sendika yönetim kurulu üyelerinin, bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için bağlı bulundukları sendikanın şube kurulması için öngörülen üye sayısına ulaşması, konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için ise konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısının genel kurullarını delegelerle yapabilecek sendika üye sayısına ulaşması gerekir. Sendika şubeleri en az 400 üye ile kurulur. Sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği kurulabilir. İldeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisi haftada dört saat izinli sayılır…” hükmü ile 23 üncü maddesinde “İşyeri sendika temsilcileri, işyerlerinde kamu görevlilerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve kamu görevlileri ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla işyerinden seçilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada dört saat olmak üzere yerine getirirler ve bu sürede izinli sayılırlar…” hükmü yer almaktadır.

             24/10/1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlananDisiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’ in 4 üncü maddesinde “Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır…” hükmü yer almaktadır.

2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 9 uncu maddesinde; “Sendikanın ve konfederasyonun merkez ve şubelerinde yönetim, denetim, disiplin ve başkanlar kurulu toplantılarına katılacak ilgili kurul üyeleri ile genel kurul toplantılarına katılacak olan söz konusu kurul üyeleri ve delegeler, sendikanın veya konfederasyonun toplantı yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla toplantı süresince kurumlarınca idari izinli sayılacaklardır.” hükmü yer almaktadır.

2007/21sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2 nci maddesinde “Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10’unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır… Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir. Bu şekilde oluşturulacak komisyona ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanununda belirtilen sendika yönetim kurulu ibaresinden, sendikaların merkez ve şubelerindeki yönetim kurulu üyelerinden teşekkül eden sendika organın anlaşılması gerekmektedir. Mezkur Kanununda, ilgi yazınızda bahsi geçen il ve ilçe yöneticisi kavramı bulunmamakta olup, sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği kurulabilmesi öngörülmüştür.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1- Mezkur Kanunun 18 inci maddesi hükmü uyarınca, yönetim kurulu üyesi olarak seçilenlerden yazılı talepte bulunanların aylıksız izne ayrılabilecek, aylıksız izin talebinde bulunmayanlar ise haftada bir gün kurumlarından izinli sayılacaklardır. Sendika il ve ilçe temsilcileri ise kurumlarında sendikal faaliyetleri yürütmek amacıyla haftada dört saat kurumlarından izinli sayılacaklardır.

2- Mezkur Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarına katılan sendika temsilcisinin sadece kurul çalışmalarına katıldığı zaman dilimi için idari izinli sayılabilecektir.

3- 2005/14 sayılı Genelgeyle,

            a- Sendikaların, yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve başkanlar kurulu üyesi olup, bu kurulların toplantılarına katılacak üyeleri,

            b- Sendikaların, genel kurul toplantılarına katılacak olan, yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri ve delegeleri,

            sendikanın toplantı yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine, kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla ve sadece toplantı süresince kurumlarınca idari izinlisayılacağı,

            4- 2007/21 sayılı Genelgenin 2 nci maddesi hükümlerine göre oluşturulacak komisyonda yer alacak sendika temsilcisi de komisyon çalışmalarına katıldığı zaman dilimi için idari izinli sayılabilecektir.

            Bu itibarla, yukarıda sayılan kurul ve/veya komisyon toplantıları dışında tertip edilecek olan diğer toplantı, konferans, seminer ile çeşitli kurullara ve komisyonlara katılım amacıyla sendika yöneticilerine herhangi bir izin verilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

            Diğer taraftan, sendika yöneticilerinin veya temsilcilerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen diğer toplantı, konferans, seminer ve çeşitli kurullar ile komisyonlara, kamu görevlisi sıfatıyla ve Bakanlığınızın takdirinde olan gerekli iznin sağlanması kaydıyla katılabileceği değerlendirilmektedir.