logo yeni

calisanlar2 copy

ÜYE SAYILARININ TESPİTİNDE HANGİ TARİHİN ESAS ALINACAĞI

Aktif . Yayınlanma Sendika

ÖZET:  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu maddesi hükmünce yapılan üye sayılarının tespitinde hangi tarihin esas alınacağına dair. 15/06/2012-11251

 

Bilindiği üzere,  4688 sayılı Kanunun “Üye sayılarının tespiti” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Sendika ve konfederasyonların üye sayılarının belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

            a) Kurumlarca yapılacak tespit;

            Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.

            Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir...” hükmü, Geçici 12 nci maddesinde ise; “30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen tespit 2012 yılı için 15 Haziran 2012 tarihi esas alınarak gerçekleştirilir ve en geç 29 Haziran 2012 tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Aynı fıkranın (b) bendi uyarınca yapılacak tespit ise 15 Haziran 2012 tarihi esas alınarak yapılır ve 10 Ağustos 2012 tarihine kadar Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

Sendika üye sayılarının tespiti hususunda Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda oyçokluğuyla alınan karar doğrultusunda, 15 mayıs tarihi itibariyle maaşından üyelik aidat kesintisi yapılmayan kamu görevlilerinin yapılacak tespitte dikkate alınmaması gerektiği değerlendirmesine yer verilmiştir.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan Sendika Aidatları İle İlgili Duyuruda; “Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra (Mayıs ayı maaşından sendika kesintisi yapılmayanlar) Mayıs ayının 15 ine kadar herhangi bir sendikaya yeni üye olan personel için, personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan Bordro Bilgi Girişi Formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacaktır.”  denilmektedir.

Bu itibarla, sendika üyeliği usulüne uygun olarak 15 mayıstan önce kesinleşen ve sendika üyelik başvurusu 15 mayıs tarihinden önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar kurumlarına bildirilmiş olan personel için 15 mayıs tarihinden sonra ek bordro düzenlenmesi halinde, sendika üyeliklerinin yetkili sendika tespitinde dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Aksi takdirde, sendikaların üye sayıları sürekli olarak değişeceğinden ve yetki tespitinde Kanunda belirtilen süre (15 mayıs) ihmal edileceğinden, bu durum hatalı uygulamalara yol açacaktır. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve değerlendirmeler neticesinde, mayıs ayına ilişkin (2012 yılı için haziran ayı esas alınmak üzere)  bordroların hazırlanmasından sonra 15 mayıs tarihine (15 mayıs tarihinden önceki son iş günü mesai saati bitimine) kadar, kesinleşmiş sendika üyelikleri prosedüre uygun olarak kurumlarına bildirilen ve ek bordro ile bilahare maaşlarından kesinti yapılan kamu görevlilerinin üyeliklerinin sendika üye sayılarının hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.