MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRUP BAŞKANLARININ SENDİKA ÜYELİĞİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

ÖZET: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilat yapısının yeniden düzenlendiği, merkez teşkilatında ve genel müdürlükler bünyesinde grup başkanlıkları oluşturulduğundan bahisle, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan grup başkanlarının sendika üyesi olup olamayacağına dair. 25/07/2012-7971

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Sendika üyesi olamayacaklar” başlıklı 15 inci maddesinin (c) bendinde; “Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları,”nın sendika üyesi olamayacakları ve sendika kuramayacakları hüküm altına alınmıştır.

            Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, 4688 sayılı Kanunun 42 inci maddesinin  (b) bendi uyarınca; Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konu değerlendirilerek,652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde oluşturulan grup başkanlıklarının, kaldırılan daire başkanlıkları yerine ihdas edildiği göz önünde bulundurulduğunda, her türlü mali ve sosyal haklarının diğer bakanlıkların daire başkanlıklarıyla eş düzeyde olması sebebiyle Bakanlık grup başkanlarının da sendika üyesi olamayacaklar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle sendika üyesi olamayacakları ortak görüşüne varılmıştır.