logo yeni

calisanlar2 copy

İSTİHDAM FAZLASI PERSONEL OLARAK ATANMIŞ PERSONELİN KAPSAMDIŞI STATÜDE GEÇEN HİZMETLERİ

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

Özet: Özelleştirme nedeniyle istihdam fazlası personel olarak diğer kamu kurumlarına yerleştirilen personelin atanma işleminin gerçekleştirilmesi sırasında kapsamdışı personel statüsünde geçirilen sürenin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine dair. (09/03/2012-3848)

4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi çerçevesinde Bakanlığınız Bursa İli emrine memur unvanlı kadroya atama teklifi yapılan ...‘ ın atamasının yapılamadığına dair ilgi yazı incelenmiştir.

Adı geçen, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde 4857 sayılı yasaya tabi kapsamdışı personel statüsünde Raportör olarak görev yapmakta iken 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi çerçevesinde başka kurumlara nakil hakkı verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin Bursa 1. idare Mahkemesinin E:2010/l092, K:2011/383 sayılı Kararıyla iptal edilmesi üzerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/08/2011 tarihli ve B .02.1.OİB .0.14-201.01.01.sK022/5087 sayılı yazısı eki listede ismi istihdam fazlası personel olarak bildirilmiş ve Başkanlığımızın 09/01/2012 tarihli ve 355 sayılı yazısıyla Bakanlığınız Bursa İli emrine memur unvanlı kadroya ilgilinin atama teklifi yapılmıştır.

4046 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde; “Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro Şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.. .“ hükmüne yer verilerek kapsamdışı personel statüsünde geçen hizmet sürelerinin de kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken mahkeme kararına istinaden Başkanlığımıza bildirilen ve Bakanlığınız emrine 657 sayılı Kanuna tabi “memur” unvanlı kadroya atama teklifi uygun görülen ....‘ in Raportör olarak geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilerek 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca atama işleminin yapılarak adı geçene tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.