logo yeni

calisanlar2 copy

KAPSAMDIŞI PERSONELİN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

Özet: Kapsamdışı işçi statüsünde istihdam edilirken istihdam fazlası personel olarak diğer kamu kurumlarına nakledilen personelin atanmasına dair. (20/03/2013-4101)

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde kapsamdışı işçi statüsünde Raportör unvanıyla görev yapmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre Bakanlığınız emrine atama teklifi uygun görülen ... ın atama işleminde tereddüde düşüldüğüne dair ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 5398 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesinde, özelleştirme programına alınan veya özelleştirilen kuruluşlardaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tabi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan mezkur maddede yer verilen personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolardan Başkanlığımızca tespit edilen kadroya atamasının teklif edileceği, atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum veya kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum veya kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu, kurum ve kuruluşların atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç onbeş gün içerisinde Başkanlığımıza bildirecekleri hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, geçici 9 uncu maddesinde ise “Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda Sözleşmesi statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu personelin mezkur Kanun hükmünden yararlanmak üzere mahkeme kararınca 657 sayılı Kanuna tabi “memur” unvanlı kadroya atanma hakkını elde etmesi sebebiyle Başkanlığımıza bildirilmesi üzerine Bakanlığınız emrine atama teklifi gerçekleştirilmiştir.

Bu itibarla, Bakanlığınız emrine atama teklifi gerçekleştirilen ... ‘ın, kuruluşun da kapsamdışı işçi statüsünde görev yaptığı ve burada geçen hizmet süreleri dikkate alınarak mezkur Kanun gereğince Bakanlığınız emrine karşısında belirtilen kadroya atama teklifi uygun görülmüş olup, söz konusu personelin atama işleminin en kısa sürede yapılmasıyla atama ve göreve başlayış tarihlerinin Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.