ÖZELLEŞTİRME SEBEBİYLE TEKNİKER KADROSUNA ATANMIŞ PERSONELİN EK ÖDEME ORANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

Özet: Teknik şef olarak çalışmakta iken, istihdam fazlası personel olarak tekniker kadrosuna ataması yapılmış olan personelin ek ödeme oranlarının değiştirilmesi için kanuni değişiklik gerektiğine dair (15/02/2012-1165)

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde Teknik Şef unvanı ile çalışmakta iken 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi gereğince, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere isminizin Başkanlığımıza bildirilmesi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı emrine Tekniker unvanıyla atama teklifinizin yapılmasından dolayı mağdur olduğunuzu belirterek Teknik Öğretmen unvanıyla atamanızın yapılması ve ek ödeme oranınızın yeniden belirlenmesi hususlarındaki ilgi dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde; “Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. ..“ hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak, 08/10/2003 tarihli ve 25253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ’in 7 nci maddesinde, “. . .Bakanlığa bildirilen personele bulunduğu kadro/pozisyondan; görevde yükselme niteliğinde olacak Şekilde veya en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim-öğretim sonucu ihraz edilen ve unvan değişikliği sınavına tabi kadro/pozisyon teklif edilmez...” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Başkanlığımız kayıtlarının incelenmesinden Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünce Teknik Öğretmen Bölümü mezunu Teknik Şef unvanıyla bildirildiğiniz tespit edilmiş olup, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının kadro unvanları arasında Teknik Şef veya Teknik Öğretmen unvanları bulunmadığından, mevcut unvan ve öğrenim durumunuz dikkate alınmak suretiyle tekniker kadrosuna teklif edilmeniz uygun görülmüştür.

Ayrıca, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci ve ek 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılarak ek ödeme oranları kadro ve pozisyon unvanları esas alınarak yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu ek ödeme oranlarına ilişkin bir değişiklik için yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.