926 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ARAŞTIRMACI KADROSUNA ATANANLARIN 657 SAYILI KANUNA TABİ OLMASI

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

Özet: 926 sayılı Kanunun ilgili maddesine istinaden ilgili personelin, kamu kurumlarına araştırmacı olarak atama teklifinin yapılmasını müteakip göreve başlaması ile birlikte 926 sayılı Kanunun Geçici 32 inci maddesinde sayılan aylık ve diğer mali haklar haricinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olacağı değerlendirilmektedir. (30/01/2013- 17352)

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesinde “...Bu madde uyarınca yapılacak atamalarda kullanılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfından 5 inci dereceli ikibin adet araştırmacı kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadroları derece değişikliği yapmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmeye, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Tahsis edilen kadrolar, Bakanlar Kurulu kararında belirtilen kurumlara ait 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır...” hükmü yer almaktadır. 18/8/2011 tarihli ve 28029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “6191 sayılı Kanun Kapsamında İhdas Edilen Araştırmacı Unvanlı Kadroların Tahsisine İlişkin Esaslar” çerçevesinde atama teklifi yapılan personel sayısı kadar kadro Kurumunuza tahsis edilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ders görevi” başlıklı 89 uncu maddesinde; “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dâhil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir hükmü yer almaktadır Bu çerçevede verilecek ders görevinin 657 sayılı Kanunun “ders görevi” kapsamında değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Bu itibarla, 926 sayılı Kanunun Geçici 32 inci maddesi gereğince Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ihdas edilen araştırmacı unvanlı kadrolar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli cetvellerinin ilgili bölümüne eklenmiş olup söz konusu personelin atama teklifinin yapılmasını müteakip göreve başlaması ile birlikte 926 sayılı Kanunun Geçici 32 inci maddesinde sayılan aylık ve diğer mali haklar haricinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olacağı değerlendirilmektedir.