GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEDE GEÇEN SÜRELERİN HANGİ HİZMET BÖLGESİNDEN SAYILMASI GEREKTİĞİ

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özet: Geçici görevlendirme ile bir yıl başka bir yerde çalışan yönetici personelin bölge hizmet süresinin belirlenmesinde nasıl bir uygulama yapılacağı hususunda (29/7/2013-13658)

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in “Özel yönetmelikler” başlıklı 28 inci maddesinde, “Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen diğer hususları kapsıyan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz.hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin “Bölge hizmetinden sayılacak süreler” başlıklı 22 nci maddesinde ise “Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile yada aynı Kanunun ek (2) nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

e) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

f) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

(a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin kurum içindeki geçici görev sürelerinin yılda toplam 90 günü geçmeyen kısmının bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, mezkur Yönetmelik geçici görev sürelerinin bölge hizmet süresinin hesabında değerlendirilecek kısmına ilişkin bir sınırlama getirmiştir. Geçici görev sürelerinin yılda toplam 90 günü aşması halinde ise 90 günü aşan kısmının da bölge hizmet süresinin hesabında değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme mezkur hükümde yer almamaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in 22 nci maddesinde yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin bir hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin hesaplanmasında bölge hizmetinden sayılacak süreler yer almakta olup; söz konusu hükme göre yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev sürelerinin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılması gerektiği, bir yıl içerisindeki geçici görev sürelerinin 90 günü geçen kısmının ise ilgilinin kadrosunun bulunduğu yerin veya geçici görev yaptığı yerin bölge hizmetinden sayılmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Kaynak: www.dpb.gov.tr