MEMURUN SAĞLIK ÖZRÜNE DAYALI OLARAK KURUMLAR ARASI NAKLİNİN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

ÖZET: Sağlık özrüne dayalı olarak memurun kurumlar arası naklinin yapılıp yapılmayacağı hakkında.(14/03/2014-1196)

… Üniversitesinde memur olarak görev yapan … ’ın kızının Epilepsi hastalığı nedeniyle Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmesi ve eşinin, çocuğunun tedavisinden dolayı Adana İlinde ikamet etmesi sebebiyle 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesindeki sağlık özrüne dayanarak kurumlararası naklen atamasının yapılması hususunda görüş talep eden ilgi yazı eki dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.” hükmü, son fıkrasında; “Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanunun 72 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde, “Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.” hükmü; 12 nci maddesinde, “ Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:

A Özür Grubu: Sağlık Durumu,

B Özür Grubu: Eş Durumu,

Bu özür gruplarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin “Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde ise, “(A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, “ Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği”ne göre tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 72 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte memurların çalıştığı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmekte olup, mezkur Yönetmelikte yer alan eş veya sağlık özrüne dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler memurun çalıştığı kurum içinde bir hizmet alanından diğer hizmet alanına, diğer bir ifade ile bir ilden diğer ile yapılmaktadır. Kısacası, söz konusu Yönetmelikte memurların çalıştığı kurumdan başka bir kuruma naklen atamasını düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, adı geçen Yönetmelikte yer alan sağlık özrüne dayalı yer değiştirme, memurun çalıştığı kurum bünyesinde yapılan bir yer değiştirmedir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde, “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir….” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükme göre memurun çalıştığı kurum ve naklen atanmak istediği kurumun muvafakatı ile kurumlararası naklen ataması yapılabilmektedir. Kurumlar arası naklen atamada memurun sağlık özrünün dikkate alınacağına ilişkin bir hüküm 657 sayılı Kanunda bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

- Tunceli Üniversitesinde memur olarak görev yapan ilgilinin 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre kurumlararası naklinin yapılabilmesi için atanmak istediği kuruma başvurması ve her iki kurumun muvafakat vermesi gerektiği,

- Kurumlar arası naklen atamada memurun sağlık özrünün dikkate alınacağına ilişkin bir hükmün 657 sayılı Kanunda bulunmadığı,

- 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte memurların çalıştığı kurum içindeki yer değiştirme suretiyle atanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmekte olup, mezkur Yönetmelikte yer alan sağlık özrüne dayalı olarak yapılan yer değiştirmelerin memurun çalıştığı kurumun kendi teşkilatı içindeki bir hizmet alanından diğer hizmet alanına yapıldığı,

mütalaa edilmektedir.

Kaynak: www.dpb.gov.tr