logo yeni

calisanlar2 copy

ÖĞRETİM ELEMANLARINA EŞ DURUMU ÖZRÜNÜN UYGULANMASI HAKKINDA

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özet: Öğretim elemanlarına eş durumu özrüne ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Genel Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı hk. (02/08/2012-13481)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve ilgili Yönetmeliklerin “eş durumu özrü” ile ilgili hükümlerinin uygulaması açısından öğretim elemanlarının memur statüsünde sayılıp sayılmayacağı Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Anayasanın 128 inci maddesinde; “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” hükmü yer almakta olup, mezkur maddede geçen “diğer kamu görevlileri” ibaresi ile; kamu personel mevzuatımız bir bütün olarak dikkate alındığında genel olarak 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’na tabi personel kastedilmektedir.

Eş durumu özrü ile ilgili olarak , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 nci maddesinde; “Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım Şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır...” hükmü yer almaktadır. Bu hükme dayanılarak, Devlet memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” 25.6.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Mezkur Yönetmeliğin memurun isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmelere ilişkin 12 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerde ki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:

A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,

B) Özür Grubu: Eş Durumu,

Bu özür gruplarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde de; (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı ile belgelendirmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, (B) özür grubuna dayanılarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için, eşlerden her ikisin de 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanununa tabi memur statüsünde görev yapıyor olması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan 06/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 62 nci maddesinde; “Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.” hükmü ile “İzinler” başlıklı 64 üncü maddesinde; “Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür...” hükmü yer almaktadır. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Uygulanacak diğer kanun hükümleri” başlıklı 20 nci maddesinde ise ; “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” Hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; diğer kamu görevlileri kapsamında değerlendirilen ve ayrı bir personel kanununa tabi olan öğretim elemanlarına öncelikle 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ve Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümlerin öğretim elemanlarına uygulanabilmesi için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda aynı konuya ilişkin düzenlemenin bulunmaması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Yükseköğretim Personel Kanununda eş durumu özrü ile ilgili düzenleme bulunmadığı hususundan hareketle, bu konuya ilişkin talebinizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ele alınabileceği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.