logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN 399 SAYILI KHK'YA GÖRE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN EŞİNİN YANINA YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özet: Eşi 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapan memurun eşinin görev yaptığı yere yer değiştirme suretiyle atamasının yapılıp yapılamayacağı hk. (18/02/2012-2774)

Bartın İl Müdürlüğünüzde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan personelinizin eşinin, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında TEIAŞ Genel Müdürlüğünde mühendis olarak görev yaptığı ve Bartın İlinde adı geçen Genel Müdürlük bünyesinde ilgilinin görev yapacağı ünitelerin bulunmadığı belirtilerek personelinizin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin özür grubu (eş durumu) hükümleri çerçevesinde tayininin yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğünden bahisle Başkanlığımız görüşünün istendiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 nci maddesinde; “Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır...” hükmü yer almaktadır. Bu hükme dayanılarak, Devlet memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” 25.6.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Mezkur Yönetmeliğin memurun isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmelere ilişkin 12 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:

A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,

B) Özür Grubu: Eş Durumu,

Bu özür gruplarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde de; (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı ile belgelendirmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, (B) özür grubuna dayanılarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için, eşlerden her ikisin de 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanununa tabi memur statüsünde görev yapıyor olması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan, Mezkur Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde, yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere madde metni içerisinde belirlenen şartlar çerçevesinde izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bilindiği üzere, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Ailenin korunması” başlıklı 41 inci maddesinde; “Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar,” hükmüne yer verilmiştir..

Ayrıca 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan sendikal gelişmeler doğrultusunda alınacak önlemlere ilişkin mutabakata varılan hususların yer aldığı 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinde “7-Kamu kurum ve kuruluşları, Devlet memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik kapsamında yapacakları atama işlemlerinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak eş, öğrenim ve sağlık durumuna dayalı atama taleplerinin gerçekleştirilmesine azami özen göstereceklerdir.” hükmü bulunmaktadır.

Bahse konu hükümlere istinaden aile birliğini sağlamaya yönelik olarak yapılacak bütün düzenlemelerin ve uygulamaların; aileyi parçalamaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin aileyi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amaçlarını taşıması gerektiği düşünülmekte olup, ilgi yazıda durumları belirtilen personelin aile birliğinin sağlanması hususunda diğer genel hükümlere göre işlem tesis edilerek sorunlarına çözüm bulunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.