SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BAŞKA BİR KURUMA SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii sözleşmeli statüde çalışan personelin bilahare aynı Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde farklı bir kuruma sınava tabi tutulmaksızın atanabileceğine ilişkin 25/ 09/2008-18253

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. de 9.10.1998-29.7.2003 tarihleri arasında Genel Müdürlük uzmanı olarak görev yapmış olan ……’ın Genel Müdürlüğünüzde bir göreve atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 7, 8 ve 58 inci maddelerinde, sözleşmeli personelin yönetim kurulu kararı ile işe alınacağı, sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranacak genel şartlar ile ilaveten aranacak diğer özel şartların teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunacağı, sözleşmeli personelin iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınacağı, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanların ayrıca sınava tabi tutulmayacağı, 399 sayılı KHK’nin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Başkanlığımızın yetkili ve görevli olduğu, sözleşmeli personele ilişkin olarak mezkur Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Başkanlığımızın görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olduğundan, …..’ın söz konusu KHK’ye tabi olarak çalışmış olması kaydıyla Genel Müdürlüğünüzde durumuna uygun bir pozisyona sınava tabi tutulmaksızın ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle açıktan atanabileceği değerlendirilmektedir.