ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN KİŞİNİN ÖZÜR DURUMUNU BİLDİRMEMESİ

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Daniştay 2. Dairesi Başkanlığının 18.06.2008 tarihli ve E:2007/235, K:2008/2950 sayılı Kararı. 

Özeti : Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan davacı, özür durumunu ilgili yıl atama kılavuzunda belirtilen süreler içinde belgelendirmek suretiyle, zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi istemiyle başvurmadığından, tesis edilen naklen atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı

            Karşı Taraf : ...

            Vekili    : Av. ...

            İsteğin Özeti : Sakarya 1.İdare Mahkemesi'nce verilen 7.6.2006 günlü, E:2005/3625, K:2006/1561 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi: Ayşe Çakırca

            Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir

            Danıştay Savcısı : Şule Tataroğlu

            Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi  için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması  gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            Dava, ... İli, Merkez ... İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan davacının, zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle ... İli ... İlçesi ... İlköğretim Okulu öğretmenliğine atanmasına ilişkin 8.8.2005 tarih ve 23309 sayılı işlemin iptali  istemiyle açılmıştır.

            Sakarya 1.İdare Mahkemesinin 7.6.2006 günlü, E:2005/3625, K:2006/1561 sayılı kararıyla; davacının, 8.8.2005 tarih ve 23309 sayılı kararnameyle zorunlu bölge hizmetini tamamlamak üzere ... İli ... ... İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliğine atanması üzerine, Abant İzzet Baysal üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünden almış olduğu 14.9.2005 tarih ve 149 sayılı Yüksek Lisans öğrencisi olduğuna ilişkin belge ile öğrenim özrü bulunduğundan bahisle söz konusu kararnameyle yapılan atamasının iptalini istediği, talebinin reddi üzerine 8.8.2005 tarih ve 23309 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmakta olup, zorunlu bölge hizmetini tamamlamak üzere atanan davacının 14.9.2005 tarih ve 149 sayılı yazı ile öğrenim özrünü belgelendirmesi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14. maddesi hükmü gözönünde bulundurularak öğrenimine devam etmesinin sağlanması amacıyla yapılan atamasının iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

            Davalı idare, dava  konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan ve 11.6.2000 tarih ve 24076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü" başlıklı 7.maddesinde; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananların zorunlu çalışma yükümlüsü oldukları, "Özre Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 14. maddesinde; öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, hizmet alanında ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen şartlarda yer değiştirme suretiyle atamalarının yapılabileceği, bu özürler nedeniyle yer değişikliği isteklerinin, hizmet ve özür gereklerinin birlikte karşılanması temelinde dikkate alınacağı, özre dayalı yer değiştirme suretiyle atamaları yapılanlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanların, özürlerinin devam ettiğini her yıl yer değiştirme döneminde belgelendireceği, belgelendirmeyenlerin eksik hizmetlerini tamamlamak üzere takip eden yer değiştirme döneminde bu bölgelere dahil illere atanacağı, "Yer Değiştirme Suretiyle Atama Dönemi" başlıklı 22.maddesinde; yer değiştirme suretiyle atamaların her yılın haziran-ağustos döneminde yapılacağı, ancak özür durumuna bağlı yer değiştirmelerin mayıs ve eylül ayları ile yarı yıl tatilinde yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

            Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 25.4.2005 tarih, 2005/27 sayılı Genelgesiyle yürürlüğe konulan Öğretmenlerin 2005 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzunun "Yer Değiştirme İşlemlerinin İptali" başlıklı 6.maddesinde; bu kılavuz kapsamında yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilen öğretmenlerden; gerek isteğe bağlı gerekse zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle yer değiştirmeleri yapılıp başvuru tarihinden sonra ortaya çıkan özür durumunu belgelendirenlerin yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde başvurmaları halinde iptal isteklerinin değerlendirileceği belirtilmiş, Kılavuz eki Yer Değiştirme Takviminde ise; iller arası yer değiştirme işlemlerinin 25 Mayıs-10 Haziran 2005, atama iptal işlemlerinin 10-30 Haziran 2005 tarihleri arasında gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Öğretmenlerin 2005 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzunda belirtilen iptal istek süreleri 29.8.2005 tarihli Personel Genel Müdürlüğü kararıyla görevlerinden ayrılmamış olmak kaydıyla 31.8.2005 tarihine kadar uzatılmıştır.

            Dosyanın incelenmesinden; ilk defa 4.9.2001 tarihinde ... Merkez ... İlköğretim Okulu öğretmenliğine atanan davacının, eş durumu özrü nedeniyle istekte bulunması üzerine 1. hizmet bölgesi olan 8.11.2002 tarihinde ... İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atandığı, ... İli, Merkez ... İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görevine devam etmekte iken zorunlu hizmet yükümlülüğü nedeniyle eksik kalan zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 8.8.2005 tarih ve 23309 sayılı işlemle ... İli ... İlçesi ... İlköğretim Okulu öğretmenliğine atandığı, davacının 14.9.2005 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünden aldığı Yüksek Lisans öğrencisi olduğunu gösterir belge ile davalı idareye başvuruda bulunarak zorunlu çalışma yükümlülüğüne dayalı atamasının iptali isteminde bulunduğu, yaptığı başvurunun reddi üzerine... İli, Merkez ... İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliğinden ... İli ... İlçesi ... İlköğretim Okulu öğretmenliğine atanmasına ilişkin 8.8.2005 tarih ve 23309 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davayı açtığı anlaşılmıştır.

            Bu durumda, 4.9.2001 tarihinde öğretmenlik görevine ilk defa atanan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunduğu açık olan davacının, Yönetmelikte belirtilen özür durumunu ilgili yıl atama kılavuzunda belirtilen süreler içinde belgelendirmek suretiyle zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi istemiyle başvuruda bulunması gerekirken, bu yönde herhangi bir başvurusu bulunmayan davacının, zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle ... İlinden ... İline atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

            Öte yandan ilgilinin davalı idareye özür durumunu belgelendirerek yapacağı yeni başvuruda durumunun incelenerek hizmet ve özür gerekleri birarada değerlendirilmek suretiyle işlem tesis edilebileceği de açıktır.

            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Sakarya 1.İdare Mahkemesi'nce verilen 7.6.2006 günlü, E:2005/3625, K:2006/1561 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 18.6.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.