UZMAN ERBAŞLARIN ATANMASI VE KAMU İŞÇİSİNİN EŞ DURUMU NEDENİYLE NAKLİ

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özet:Uzman erbaş olarak görev yapmaktayken istifa eden şahısların kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde görevli personelin eş durumu nedeniyle başka kurumlara naklinin yapılamayacağı hakkında.11/6/2012 - 10949

Bilindiği üzere, 28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin 6/A maddesinin son fıkrasında; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerektiği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, 15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı 2 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin "Kadroların Tahsis, Dağılım ve Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı (C) bendinin (b) alt bendinde; personel alımlarında, genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması bakımından, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verileceği ve bu yöntemle personel temin edilememesi halinde daha önce 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmış olanlardan açıktan atama yoluyla personel alımına gidileceği, bu şekilde de personel temin edilememesi durumunda, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre bu Kanuna tabi olmayan personelden açıktan personel alımı yapılabileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca, 16/03/2012 tarihli Başbakan Olur'uyla kamu idare kurum ve kuruluşları, genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi amacıyla, bu onayla verilen ilave atama izin sayıları ile 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sine tekabül eden boş kadroları toplamının yüzde 2'sine kadar olanını 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında kullanabileceklerdir.

Bu itibarla, uzman erbaş olarak görev yapmaktayken istifa edip Devlet memurluğuna atanmak isteyenlerin atanma taleplerini görev almak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmesi ve söz konusu taleplerin yukarıdaki hükümler çerçevesinde bu kurumlarca değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin nakli hususunda iş mevzuatında hüküm bulunmaması nedeniyle, söz konusu işçilerin kurumlar arası nakli mümkün bulunmamaktadır.