KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRMELERDE ALT DERECELERE ATAMA

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özet: Atama işlemleri sırasında memurun isteği aranmaksızın kazanılmış hak aylık derecelerinin altında bir kadroya atanmalarının mümkün olmadığı hk. (7.8.1996) 

Belediyenizde görevlendirilecek personelin atama işlemleri sırasında memurun yazılı isteği aranmaksızın, kazanılmış hak aylıklarının altında bir kadroya atamalarının yapılıp yapılamayacağı hususundaki tereddütleri içeren ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği gibi, memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olup, sözkonusu Kanunun 76 ncı maddesi "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 nci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C.Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir." hükmüne yer vermiştir.

Bu hüküm gereğince, bu konuda kanuni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kazanılmış hakları korunmak suretiyle memurların isteği olmaksızın kazanılmış hak derecelerinin altında bir kadroya atanmalarının mümkün bulunmadığı mütalaa olunmaktadır.