NAKLEN ATANAN PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

Özet : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde kurumlar arasında nakillerle birlikte düzenlenmiş olan 68/B maddesine göre atamalarda, atananların aylığa hak kazanması hususunda Sayıştay Genel Kurulunun 25.2.1988 tarih ve 4623/1 sayılı kararı gözönünde bulundurularak Müsteşar olarak naklen atanan ilgiliye ek gösterge, zam ve tazminat farkı ödenmesinin uygun olacağı hk.(08/08/1996-14)

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Fen Tetkik Kurulu Üyesi iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74 üncü maddesi gereğince Bakanlığınıza naklen atanan ve görevine 22.7.1996 tarihinde başlayan 22.7.1996 tarihi ile 14.8.1996 tarihleri arasında ek gösterge, zam ve tazminat farkı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin yazınız ve ekleri incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 üncü maddesinde memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya naklinin mümkün olduğu hükme bağlanmış ancak açıktan atamada aylığa, göreve başladıkları günden itibaren hak kazanacağı aynı Kanunun 165 inci maddesinde yer alırken yukarı da anılan maddeler çerçevesinde naklen atanan veya derece yükselmesi suretiyle atananların aylıklarını ise başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinden ödeneceği, eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmayacağı hükümleri dışında aylığa hak kazanmalarına ilişkin bir düzenleme yer almamıştır.

Ancak, Sayıştay Genel Kurulunun 25.2.1988 tarih ve 4623/1 sayılı Kararında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68/B maddesi uyarınca atananlara ödenecek aylığın ilgililere 657 sayılı Kanunun 165 inci maddesinde belirtilen ilk aylığa hak kazananlar gibi göreve başladıkları tarihten itibaren hesaplanarak ay sonunda ödenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde kurumlar arasında nakillerle birlikte düzenlenmiş olan 68/B maddesine göre atamalarda, atananların aylığa hak kazanması hususunda Sayıştay Genel Kurulunun yukarı da anılan Karar'ı gözönünde bulundurularak, Bakanlığınıza Müsteşar olarak naklen atanan adı geçen personele 22.7.1996 tarihi ile 14.8.1996 tarihleri arasında ek gösterge, zam ve tazminat farkı ödenmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.