logo yeni

calisanlar2 copy

AYLIKSIZ İZNE AYRILAN PERSONELİN GİYECEK YARDIMINDAN YARARLANAMACAĞI

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

Özet: Personelin aylıksız izne ayrıldığı yıla ait giyecek yardımından yararlanamayacağı hk.

 

2011 yılı içerisinde ücretsiz izne ayrıldığını belirten ve 2011 yılına ait giyecek yardımından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Giyecek yardımı” başlıklı 211 inci maddesinde; “Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.” hükmüne yer verilmiştir.
Mezkur yetkiye istinaden 14/09/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 09/10/1991 tarihli ve 21016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Memurlara Yapılacak Giyim Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; “… giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar…” ve 6 ncı maddesinde de; “Giyim eşyalarının kullanma süreleri ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu süre eşyanın verildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır.
Bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilemez. Ancak giyim eşyası görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit edilirse, yetkili kurum amirinin onayı alınmak suretiyle genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilebilir. Bu takdirde 5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılır…” hükümlerine yer verilmiş olup; Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 7 nolu sırasında, Bilgisayar İşletmeni unvanlı kadrolarda görev yapan memurlara kullanım süresi 1 yıl olan 1 adet iş önlüğü (keten kumaştan) verileceği belirtilmiştir.
Ayrıca söz konusu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde; Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (16), (17), (18), (19) ve (20) numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün (3) numaralı sırası hariç olmak üzere, personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli, 11 inci madde uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle nakden ödenir…” denilmek suretiyle de, söz konusu unvanlı görevlerde çalışan personele giyecek yardımının nakden ödeneceği ifade edilmiştir.
Diğer taraftan, bahse konul Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde ise; “a) Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilen giyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın tamiri ve bakımı kullanana aittir…” ve 5 inci maddesinde; “Giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla;
a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında,
b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs aylarında,
c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında verilir.
Göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4'ünden az ise, ilk giyim eşyası verilmez.
Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemez.” hükümlerine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; giyim eşyasının verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılacağı göz önünde bulundurulduğunda, bilgisayar işletmeni olarak görev yapan ve 2011 yılı içerisinde aylıksız izne ayrılan ilgiliye, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ilk fıkrası uyarınca giyecek yardımının yapıldığı tarihlerde aylıksız izinli sayılması durumunda, 2011 yılında giyecek yardımının verilmesinin mümkün bulunmadığı düşünülmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.