logo yeni

calisanlar2 copy

%35 ENGEL ORANINA SAHİP OLAN BİR KİŞİNİN ENGELLİ MEMUR OLUP OLAMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: Kızınızın görme engelli olduğu, … Sağlık Meslek Lisesinde öğrenim gördüğü, adı geçen okuldan kızınızın hemşire olabileceğine ilişkin heyet raporu istenildiği, …ilinde iki farklı tam teşekküllü hastaneye yapmış olduğunuz başvuruda kızınızın hemşirelik görevini yapıp yapamayacağını bildirir sağlık kurulu raporunun tarafınıza verilmediği, elinizde kızınızın % 35 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporunuzun bulunduğundan bahisle, kızınızın hemşire olarak atanıp atanamayacağı hususuna dair..(15/01/2015-236)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır...., Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir. Mezkur Kanun hükmüne istinaden 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; ''Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.'' hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Temel Esaslar başlıklı kısmının 3 üncü maddesinde; ''            c) Bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılması esastır. Sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesi bu esas içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenlenir. Bu düzenleme ilgili Bakanlığın görüşü alınarak yapılır. Gerek görüldüğünde özel sağlık kuruluşlarının her türlü ücret tarifeleri sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşları veya sağlık işletmelerinde verilen her türlü hizmetin fiyatları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit ve ilan edilir...., g) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağlamak üzere istihdam planlaması yapar, ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi amacıyla hizmet önce ya da kamu kuruluşlarında mesleklerini icra eden sağlık ve yardımcı sağlık personeline hizmetiçi eğitim yaptırır. Bunu sağlamak amacıyla üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından da yararlanır. Hizmetiçi eğitim programını ne şekilde ve hangi sürelerle yapılacağı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikte tespit edilir. '' hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında hemşire veya diğer unvanlarda engelli memur statüsünde istihdam edilebilmek için öncelikle %40 veya üzerinde çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelemek gerektiğinden, %35 oranında engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunan kızınızın engelli memur statüsünde istihdam edilebilmesinin mümkün bulunmadığı, diğer taraftan kızınızın almış olduğu sağlık raporu ile engelli memur kontenjan kapsamı dışında hemşire unvanında istihdam edilip edilemeyeceği hususunda ise Sağlık Bakanlığına başvurmanız gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.