logo yeni

calisanlar2 copy

ADAYLARIN ÖMSS(EKPSS) İÇİN GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI YERLEŞTİRME İŞLEMİNE SON BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLE TAŞIMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: Adayların ilan edilen kadrolar için istenilen genel ve özel koşulları ÖMSS nin yapıldığı tarih itibariyle değil adayların yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle taşıması gerektiği, (03/12/2012-18756)

2012 ÖMS S sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Bakanlığınızın memur unvanlı kadrosuna yerleştirilen adaylardan . . . in 10/10/1994 tarihinde doğduğu ve ÖMSS’ nin yapıldığı 29/04/2012 tarihinde 18 yaşını doldurmadığı, ilgilinin 657 sayılı Kanunun 40 inci maddesinde aranılan yaş Şartını 11/10/2012 tarihinde taşıdığı, adı geçenin 11/10/2012 tarihinden sonra atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda Bakanlığınız Hukuk Müşavirliğine görüş sorulduğu, mezkur müşavirlikçe verilen cevapta Danıştay’ın Esas No:2003/4565- Karar No: 2006/915 kararının da dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığından görüş alınmasının uygun olacağının değerlendirildiğinden bahisle, uygulamaya esas Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı/Kura ile Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunun 2.Başvuru Genel ve Özel Şartları başlıklı kısmının 2.1 Adayların Dikkatine başlıklı bölümünde “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar (yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacak; kura ile yerleştirilenler ise bir sonraki kura ile yerleştirmeye başvuramayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir.” ifadesi; 2.2. Başvuru Genel Şartları başlıklı kısmının 2. maddesinde; “18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 ‘nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak Şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.) Ancak, özürlü adayların atanmalarında üst ya sınırı aranmayacaktır.” İfadesi, “2.3 Başvuru Özel Şartları” başlıklı kısmın 1 nci maddesinde ise “Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.” İfadesi, “TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER” başlıklı kısmında da “Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih süresinin son günü tarihi itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların kadrolara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.” İfadesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, Danıştay’ın On İkinci Dairesince (Esas No:2003/4565, Karar No: 2006/9 15) verilen karar tetkik edildiğinde, Mahkemenin, 657 sayılı Kanunun 40 inci maddesinde belirtilen “genel olarak 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabileceği” hükmüne göre atama tarihinde aranılması gereken 18 yaş şartının kılavuzla sınav tarihi olarak kısıtlama yapılmak suretiyle belirlenmesinin hukuka uygun olmadığına hükmettiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Kararların sonuçları” başlıklı 28 inci maddesinde, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre ilgili idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir Şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 40 inci maddesinde ise, İçtihadı Birleştirme Kararlarına, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idarenin uymak zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, Danıştay’ın Esas No:2003/4565- Karar No: 2006/9 15 Kararının İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı olmaması nedeniyle sadece mezkur davanın taraflarını bağladığı değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar ışığında, 2012 ÖMSS sonucuna göre yerleştirilen adayların ilan edilen kadrolar için istenilen genel ve özel koşulları ÖMSS nin yapıldığı tarih itibariyle değil adayların yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle taşıması gerektiği, mezkur yerleştirme Kılavuzunda böyle bir süre sınırlamasına gidilmemesi durumunda her bir adayın özel durumunun dikkate alınarak işlem tesis edilmesi sonucu ortaya çıkacağından bahisle, böyle bir durumun aynı koşullarda bulunan adaylar arasındaki eşitlik prensibine aykırılık teşkil edeceği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamamış olan ... ‘ın atanmasının bahse konu Kılavuz hükümlerine göre uygun bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.