logo yeni

calisanlar2 copy

KRONİK PSİKOZ ENGELİ OLAN KİŞİNİN DEVLET MEMURLUĞUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: Atanmaya ilişkin ibraz edilen sağlık kurulu raporunda % 80 oranın da özürlü, kronik psikoz (Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen) tanısıyla zihinsel engelli olan ve aynı raporda evde bakım hizmeti alması gerektiği belirtilen, ayrıca Mahkemece işlerini kendi başına göremediği ve başkalarının korumasına muhtaç olduğu gerekçesiyle kendisine vasi tayin edilen ... ‘ün Devlet memurluğuna atanmasının uygun olmadığı (03/10/2012)

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı Kırşehir Valiliğine yerleştirilen .. . ‘ün atama şartlarını taşıyıp taşımadığının oluşturulan “Değerlendirme Komisyonunca” ibraz edilen belgeler üzerinden incelenmesi neticesinde adı geçenin Kronik Psikoz (Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen) teşhisiyle % 80 oranında özürlü olduğunun, ayrıca Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/8 19 Esas, 2009/8 14 sayılı Kararı ile vesayet altına alındığının tespit edildiği, bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci ve 53 üncü maddesi kapsamında atamasının yapılıp yapılamayacağına ilişkin tereddüde düşüldüğü ve söz konusu atama işleminin yapılıp yapılamayacağına ilişkin Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde memurluğa atanma şartları düzenlenmiş olup maddenin A/7 bendinde; “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.”, mezkûr Kanunun 53 üncü maddesinde de; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3 ‘ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir. 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin 4/d bendinde özürlünün tanımı yapılarak; “Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” denilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesinde; memurluğa alınma Şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu Şartlardan her hangi birini kaybetmesi halinde memuriyetin sona ereceği düzenlenmiş, 105 inci maddesinde de, “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe balayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar...” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, atanmaya ilişkin ibraz edilen sağlık kurulu raporunda % 80 oranında özürlü, kronik psikoz (Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen) tanısıyla zihinsel engeli olan ve aynı raporda evde bakım hizmeti alması gerektiği belirtilen, ayrıca Mahkemece işlerini kendi başına göremediği ve başkalarının korumasına muhtaç olduğu gerekçesiyle kendisine vasi tayin edilen ... ‘ün Devlet memurluğuna atanmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.