logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR OLAN KİŞİNİN ENGELLİ SINAVINA (EKPSS) BAŞVURMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: Halen memur olan personelin ÖMSS ye yerleşmesine engel bir durumun olmadığı, ÖMSS sonuçlarına göre personelin atama işlemlerinin yapılması için ayrıca izin talebinde bulunulmasına gerek olmadığı (09/10/2012-15876)

Kurumunuza ÖMSS/Kura usulü sonuçlarına göre özürlü memur istihdamı amacıyla yerleştirilen 7 adaydan 6’sının atanmak üzere başvuru yaptığı, 5 adayın ilk defa Devlet memurluğuna atanacağı ancak Yasin KAPTAN isimli adayın Ege Üniversitesinde Devlet memuru olarak çalıştığı için naklen atama prosedürüne tabi olduğundan bahisle, adı geçen adayın Özürlü Memur Seçme Sınavına (OMSS) katılması ve bu sınav sonucuna göre Kurumunuza tekrar memur olarak yerleştirilmesinin mevzuata uygun olup olmadığı; mevzuata uygun bulunduğunun değerlendirilmesi halinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükmüne göre muvafakat alınmadan doğrudan atamasının yapılıp yapılamayacağı; atama sürecinde Başbakanlığın 2006/9 sayılı Genelgesi uyarınca naklen atama izni alınması gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3 ‘ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Özürlü personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kurulumlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne, bahsi geçen Kanunun 74 üncü maddesinde ise; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de Şarttır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun değişik 53 üncü maddesi hükmünün uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 10 Mart 2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Personel atama işlemleri” konulu 2006/9 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2 nci maddesinde; “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların her türlü açıktan atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır. Ancak, 2005/28 sayılı genelge gereğince daha önce Başbakanlığa gönderilmiş olan açıktan atama izin talepleri geçerli olacak, bu Genelge gereğince ayrıca izin talebinde bulunulmayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;

1- Özürlü memur istihdam edilmesi amacıyla ilan edilen kadrolara halen Devlet memuru olanların OMSS/Kura usulü sonuçlarına göre yerleşmesini engelleyici meri mevzuatta bir düzenleme bulunmaması nedeniyle Ege Üniversitesinde Devlet memuru olarak çalışan ilgilinin ÖMSS sonucuna göre Kurumunuza yerleştirilmesinde mevzuata aykırı bir hususun bulunmadığı,

2- Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasından adayların aranılan Şartları taşıması halinde yeni bir sınava tabi tutulmadan gerekli atama prosedürünün tamamlanarak atama işleminin gerçekleştirilmesinin gerektiği, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde Devlet memurlarının kurumlar arası naklen geçişlerinin muvafakat şartına bağlandığı, ayrıca normlar hiyerarşisine göre yönetmeliklerin kanunlara aykırı olamayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde ilgilinin atamasının yapılabilmesi için Ege Üniversitesi Rektörlüğünden muvafakat talebinde bulunulmasının uygun olacağı,

3- 6260 sayılı 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre gerçekleştirecekleri açıktan veya naklen özürlü personel alımlarının izin kapsamı dışında bırakıldığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda, Kurumunuza OMSS/Kura usulü sonuçlarına göre yerleştirilen adayların atama işlemleri için ayrıca Başbakanlığın 2006/9 sayılı Genelgesinin 2 nci maddesine göre izin talebinde bulunulmasının gerekmediği,

değerlendirilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.