logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR OLMAK İSTEYEN ESKİ HÜKÜMLÜLERİN KPSS YE GİRMESİ

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: Eski hükümlülerden memur olmak isteyenlerin de KPSS ye girerek yayımlanan Kılavuzlardaki usul ve esaslara göre tercihte bulunmasının mümkün olduğu hk. (03/08/2012-12437)

Halen işlemiş olduğunuz bir suç nedeniyle cezaevinde bulunduğunuzdan bahisle cezanızın bitiminin ardından devlet memuru olarak çalışmak istediğinizi belirttiğiniz ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50’nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönet melik”te ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Mezkûr Yönetmelik gereği uygulanan bu sistemde, Devlet memuru olmak isteyen adayların ie yerleştirilmeleri; adayların Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu’nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, adayların yerleştirilmelerinde başka bir niteliğe göre ayrım yapılması söz konusu değildir.

Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memuru olmanın genel ve özel şartlarını düzenleyen 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” hükmüne yer verilerek hangi suçların ve kasten işlenmiş olmak kaydı ile suç ayrımı yapılmaksızın ne kadar süre ile mahkum olanların Devlet memuru olamayacakları belirlenmiş olup, eski hükümlülerin Devlet memuru olmaları hususunda özel bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 4857 sayılı İŞ Kanununun 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü iŞçiyi .. . çalıştırmakla yükümlüdürler.” hükmüne yer verilmiştir. Bu kanuna dayanılarak çıkarılan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 4’üncü maddesinde eski hükümlü “Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenlerden cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri; özel kanunlarda belirtilen Şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları; ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlardan, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan salıverilen hükümlülere ait durum bildirme formu ile durumlarını belgelendirenler” olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca mezkur Yönetmelikte Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerinin Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından ilan edileceği ve uygun görülen diğer iletişim araçları ile de kamuoyuna duyurulacağı, talebin ilanından itibaren, adaylara en az on günlük başvuru süresi tanınacağı, kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi taleplerinin KPSS puanıyla; ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi taleplerinin noter huzurunda çekilecek kura ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği memur olmak isteyenlerden gerekli şartları taşıyanların memur olabilmeleri için KPSS ‘ye girmelerinin şart olması, eski hükümlülerin Devlet memuru olmaları hususunda özel bir düzenlemeye yer verilmemesi ve Başkanlığımızca kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan yerleştirme yapılmaması karşısında memur olma talebiniz ile ilgili olarak Başkanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Bununla birlikte eski hükümlülerin kamu işletmelerinde işçi olarak istihdamı Türkiye İş Kurumu kanalı ile sağlanmakta olup, eski hükümlü işçi olarak istihdam edilmek üzere ilgili kuruma başvurmanız gerekmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.