logo yeni

calisanlar2 copy

ENGELLİNİN RAPORUNDA HANGİ İŞLERDE İSTİHDAM EDİLEMEYECEĞİ YÖNÜNDE RAPOR BULUNMAMASI DURUMU

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: İstihdam edilecek olan engellinin raporunda hangi işlerde çalıştırılamayacağı yönünde ifadelerin olmaması durumunda, yeniden rapor talep ederek ona göre istihdam edilmesinin uygun olacağı hk. (18/10/2012-16475)

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçlarına göre Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatına yerleştirilen bazı adayların ibraz ettikleri özürlü sağlık kurulu raporlarının çalıştırılamayacağı iş alanları bölümünün boş bulunduğu veya bu bölümlere çalışamaz vb. gibi ibarelere yer verildiğini belirten ve ilgi yazı ekinde gönderilen mezkur raporların incelenerek atama işleminize esas teşkil etmek üzere ilgililerin atanıp atanamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde ise “d) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ... ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’in 14 üncü maddesinde “Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır.” hükmü, 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve ilgi yazı eklerinin tetkiki sonucunda, söz konusu raporların “Çalıştırılamayacağı İşlerin Niteliği” başlıklı bölümünde özürlünün çalıştırılamayacağı işler ifade edilmişse, adayın bu ifade dikkate alınarak istihdamı yoluna gidilmesi gerektiği, ancak mezkur bölümde çalıştırılamayacağı işlere ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmemişse tereddütlerin giderilebilmesi amacıyla, söz konusu sağlık kurulu raporlarındaki ilgili bölüme açıklık kazandırılması için Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yeniden sağlık kurulu raporu talep edilebilmesinin mümkün bulunduğu, bu durumda yenilenen raporlardaki çalıştırılamayacağı alanların tespiti suretiyle, ilgi yazı ekinde sağlık kurulu raporu bulunan özürlülerin özür durumlarına uygun ortam ve işlerde, yerleştirildiği kadrolara atanabilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.