logo yeni

calisanlar2 copy

ENGELLİLERİN ENGELLİLİK RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYGUN İŞLERDE İSTİHDAMI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: Yerleştirilen engellinin engellilik raporunda belirtilen hususlara uygun işlerde istihdamı hk. (18/10/2012-16140)

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçlarına göre Kurumunuzun “avukat” unvanlı kadrosuna yerleştirilen Cihan OZKAN ile “laborant” unvanlı kadrosuna yerleştirilen ... ‘in atama işlemleri için ibraz ettikleri özürlü sağlık kurulu raporlarının incelenmesi neticesinde ... “Atipik Psikoz”, ... ‘a “Şizofren” tanısının konulduğunun tespit edildiği, 657 sayılı Kanunun 48 inci ve 53 üncü maddesi hükümlerine göre atamasının yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilen ve mezkur konu hakkında Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) başlıklı fıkranın 7 nci bendinde “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.” hükmü, bahsi geçen Kanunun 53 üncü maddesinde ise; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3 ‘ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde ise “d) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ... ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve ilgi yazı ekinin tetkiki sonucunda, özürlülerin mezkur Kanunun 53 üncü maddesi çerçevesinde istihdam edilebilmesine icazet verilmesi sebebiyle, % 45 oranında ruhsal ve duygusal özürlü olduklarına dair sağlık kurulu raporu bulunan ... ve ... ‘in sağlık kurulu raporlarında “Çalıştırılamayacağı İşlerin Niteliği” bölümünde ifade edilen hususlar dikkate alınarak özür durumlarına uygun ortam ve işlerde istihdam edilmesi kaydıyla, yerleştirildiği kadrolara atanabilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.