logo yeni

calisanlar2 copy

AHISKA TÜRKLERİNİN ÖĞRETMEN KADROLARINA AÇIKTAN ATANMALARI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: Kendi ülkelerinde öğretmenlik yaptıktan sonra ülkemize gelerek T.C vatandaşı olan Ahıska Türklerinin, bu ülkelerde öğretmen olarak çalıştıkları sürelerin ülkemizde (Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarında) geçmiş gibi değerlendirilerek Bakanlığınız öğretmen kadrolarına atanmalarının “açıktan atama” yoluyla yapılıp yapılmayacağı hk. (03/12/2010-19692)

Bilindiği üzere, 28.12.1994 tarih ve 4065 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen Ek Geçici 59 uncu madde de, “Bu Kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav Şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.

Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 59 uncu maddesi ile sürekli işçi statüsü ve sözleşmeli statüde çalışmakta iken memuriyete geçirilenlerin söz konusu statülerde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri bakımından değerlendirilebilmesi hususu düzenlenmiş olup, bunun dışındaki atamalarda ise daha önce geçen hizmetlerinin değerlendirilebilmesine yönelik bir hükme yer verilmemiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları Şarttır.” hükmü, ikinci fıkrasında ise; “Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.” hükmü; 3.5.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS ‘nin yapılacağı tarihler, DPB ve OSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.” hükmü, 14 üncü maddesinde ise; “Adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS ‘ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları Şarttır.” hükmü; aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde de; “Kamu kurum ve kuruluşlarının usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına OSYM tarafından ilan edilir...” hükmü yer almaktadır. Mezkur Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmen atamalarına ilişkin yerleştirme işlemleri KPSS sonuçları esas alınarak adı geçen Bakanlık tarafından gerçekleştirilmektedir.

06/05/20 10 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve öğretmen atanması ile öğretmen olarak atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların atama ve yer değiştirmelerine iliŞkin usul ve esasları düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde öğretmen kadrolarına atama çeşitleri düzenlenmekte, “ilk atama” başlıklı 13 üncü maddesinde ise, “Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve bu sınavda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla;

a)Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,

b)Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

c) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

ç)Aday Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

d)Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar

ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde,

- sadece, 657 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanların sınavsız olarak memur kadrolarına atanmaları mümkün bulunmakta olup, bunun haricinde ilgilinin hangi statüde istihdamı düşünülmekte ise ona ilişkin işe giriş prosedürünün uygulanması gerektiği değerlendirilmekte olup, söz konusu kişilerin Bakanlığınız öğretmen kadrolarına atanmalarının “ilk atama” kapsamında yapılması gerektiği,

- Türk vatandaşlığına geçen Ahıska Türklerinin ülkemizdeki Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanmalarının kamu personeli seçme sınavından muaf tutulmak suretiyle “açıktan atama” yoluyla yapılması hususunun, konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması halinde mümkün olabileceği, mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.