logo yeni

calisanlar2 copy

KPSS A GRUBU KADROLARDA 35 YAŞ ŞARTI UYGULAMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: KPSS A grubu kadrolarda uygulanacak 35 yaş şartı ile ilgili konularda verilen görüş (15/08/2013 tarih ve 15227 sayılı Görüş)

18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2/a maddesinde “A grubu kadrolar (kariyer meslekler)”; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıkları, il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarındaki özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadrolar olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, mezkur Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca A grubu kadrolara özel bir yarışma sınavıyla “Uzman Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Denetçi Yardımcısı, Kaymakam Adayı, Stajyer Kontrolör vb” olarak girilmekte, özel bir yetişme döneminden sonra başarılı olmaları halinde Uzman, Müfettiş, Denetçi, Kaymakam, Kontrolör vb” kadrolara atanmaları söz konusu olmaktadır.

Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli ve 27958 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, 657 sayılı Kanuna eklenen ek 40 inci maddede; “Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu Kanunun 36 nci maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.” denilmek suretiyle yaş şartı, tüm kariyer mesleklerde uygulama birliğini sağlayacak şekilde 35 yaş olarak belirlenmiş idi.

Öte yandan 02/08/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 73/1-1 maddesiyle yeniden düzenlenen 657 sayılı Kanunun ek 40 ncı maddesinde ise; “Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.” hükmüne yer verilmek suretiyle yaş şartı, tüm A grubu kariyer mesleklerde uygulama birliğini sağlayacak şekilde “giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak” olarak değiştirilmiştir.

Görüldüğü gibi, 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun ek 40 ncı maddesinde yapılan değişiklik sonrasında, özel mevzuatında farklı düzenleme bulunsa dahi, kariyer meslek sınavlarına başvurularda aranılan otuzbeş yaş şartı; “giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla” değil, “giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla” aranması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun, 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen, geçici 38 inci maddesinde ise; “Bu Kanunun ek 40 ıncı maddesi ile yapılan düzenleme; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan giriş sınavları hakkında uygulanmaz. Bu sınavlarda yaş şartına ilişkin olarak duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun, 6495 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle eklenen, ek I inci maddesinin son fıkrasında; “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yukseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yiikseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 inci, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle ön lisans veya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kariyer meslek sınavlarına başvurularda yaş Şartı ile ilgili olarak karşılaşılabilecek olası sorunların giderilmesini teminen;

1) 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun ek 40 ncı maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğü girdiği 02/08/2013 tarihinden sonra duyurusu yapılacak olan kariyer meslek sınavlarında, otuzbeş yaş şartının “giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla” aranması gerektiği,

2) 02/08/2013 tarihinden önce duyurusu yapılmış ancak söz konusu tarih itibariyle başvurusu devam etmekte olan kariyer meslek sınavlarında, otuzbeş yaş şartının “giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla” aranması gerektiği,

3) 02/08/2013 tarihinden önce duyurusu yapılıp başvurusu sona ermiş kariyer meslek sınavlarında ise, yaş şartı ile ilgili olarak sınav duyurusunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanması, diğer bir deyişle otuzbeş yaş şartının “giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla” aranması gerektiği,

4) Kariyer meslek yönetmeliklerinde (Uzmanlık Yönetmeliği, Teftiş Kurulu Yönetmeliği gibi) yer alan ve 657 sayılı Kanunun ek 40 ncı maddesine aykırılık teşkil eden düzenlemelerin ivedilikle değiştirilmesi gerektiği, bu kapsamda hazırlanacak Taslaklarla ilgili olarak Başkanlığımızdan ayrıca görüş alınmasına gerek bulunmadığı,

5) 5525 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini 02/08/2013 tarihinden önce bitirmiş olanlar için söz konusu tarihten itibaren iki yıl süreyle; 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kariyer meslek sınavlarında otuzbeş yaş şartının aranmaması gerektiği,

hususunu bilgilerinize arz ederim.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.